Tavşan deliğinde bir alt kata inmek zorunda kaldık, önümüzde tamamen farklı bir tünel var, ama çözmek için mecburen giriş yapmak zorundayız. Bu bölümde çözüm üretebilmemiz için maalesef x86-64, assembly, call conventions gibi alt seviye kavramları bilmemiz gerekiyor.

Bu yazı serisi 3 bölümden oluşmaktadır, diğer bölümlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. Yazı içeriğinde geçen kodlara bu adresten ulaşabilirsiniz.

Bölümler

 1. Sorunu Anlamak
 2. El İle Çözümleme (Bu yazı)
 3. Otomasyon

El İle Çözümleme

 1. Nedir Bu Epilogue ve Prologue?
 2. Caller ve Callee Saved Registers
 3. Optimizasyon Etkisi
 4. Frame Pointer Olmadan Çözümle
  1. setjmp Frame Analizi
  2. raise Frame Analizi
  3. abort Frame Analizi

Nedir Bu Epilogue ve Prologue?

GDB üzerinden aynı core-dump dosyasını yükleyip aşağıdaki gibi disassemble komutunu çalıştırınca bize, aşağıdaki gibi assembly komutlarını gösteriyor. Aşağıya sadece sub ve mul fonksiyonlarını görebilirsiniz.

(gdb) disassemble sub
Dump of assembler code for function sub:
  0x000056227738f208 <+0>:   push  rbp
  0x000056227738f209 <+1>:   mov  rbp,rsp
  0x000056227738f20c <+4>:   sub  rsp,0x20
  0x000056227738f210 <+8>:   mov  DWORD PTR [rbp-0x14],edi
  ...
  ...
  0x000056227738f251 <+73>:  leave
  0x000056227738f252 <+74>:  ret
End of assembler dump.
(gdb) disassemble mul
Dump of assembler code for function mul:
  0x000056227738f1c5 <+0>:   push  rbp
  0x000056227738f1c6 <+1>:   mov  rbp,rsp
  0x000056227738f1c9 <+4>:   sub  rsp,0x10
  0x000056227738f1cd <+8>:   mov  DWORD PTR [rbp-0x4],edi
  ...
  ... 
  0x000056227738f206 <+65>:  leave
  0x000056227738f207 <+66>:  ret

Yukarıdaki iki fonksiyonun ilk ve son iki satırı dikkatinizi çekmiştir, satırlar aynı şekilde başlıyor.

push  rbp
mov  rbp,rsp
...
...
leave
ret

Basitçe açıklamak gerekirse, kodunuz içerisinde her fonksiyon çağrısı yapıldığında, stack üzerinde bir Call Frame oluşur. Bunun amacı her fonksiyonun kendi içinde kullandığı lokal değişkenleri tutmak, çalıştıktan sonra da onu çağıran fonksiyon adresine geri dönmek olarak özetlenebilir. Yani her fonksiyon çağrısı için bir stack/call frame oluşur, bunu oluşturmak için de, yukarıdaki gibi ilk başta standart bir prologue kodu, fonksiyon bittiğinde de epilogue assembly kodu konularak bir önceki fonksiyona dönüş sağlanır.

Fonksiyon çağrıları devam ettikçe stack aşağıdaki gibi gözükür.

Stack

Bu adreslerdeki değerlere bakınca aslında bir, stack çözümleme bağlı liste veri yapısı oluşturmak kadar kolay. Her stack çerçevesi için rbp değerini bul, sonra geriye doğru bunları birleştir ve çözümlemeyi bitir.

Caller ve Callee Saved Registers

Stack çözümleme yaparken x86-64 mimarisinde kullanılan çağrı standartlarını da bilmek gerekiyor. CPU üzerinde değerleri tutabileceğimiz sınırlı sayıda register bulunuyor. Haliyle, bir fonksiyon içinde işlem yaparken bazı register değerleri kullanıldıktan sonra başka bir fonksiyon çağrılabilir. Bu aşamada diğer fonksiyonun, ezebileceği ve kendi istediği gibi kullanabileceği register isimleri olduğu var. Ayrıca sizin değerlerini ezmeden, önce kaydedip daha sonra bu değerleri ilk değerlerine döndürmeniz gereken register değerleri de bulunuyor.

Callee-saved yani çağrılan fonksiyonun koruması gereken register isimleri aşağıdaki gibi. Daha detaylı bilgiyi buradan ulaşabilirsiniz.

Register Convention
rsp Stack pointer, callee-saved
rbx Local variable, callee-saved
rbp Local variable, callee-saved
r12 Local variable, callee-saved
r13 Local variable, callee-saved
r14 Local variable, callee-saved
r15 Local variable, callee-saved

Optimizasyon Etkisi

İşimiz bu kadar kolay demek isterdim ama değil, çünkü optimizasyonlar işin içine girdiğinde standart prologue ve epilogue düşündüğümüz gibi olmuyor. Örnek olarak -O1 optimizasyonlarını açıp örnek kodumuz tekrar derleyelim ve neler değişiyor bakalım.

/tmp # gcc -Wall -O1 main.c -o main3


/tmp # gdb -q main3
Reading symbols from main3...
(gdb) disassemble sub
Dump of assembler code for function sub:
  0x00000000000011fe <+0>:   push  %rbp
  0x00000000000011ff <+1>:   push  %rbx
  0x0000000000001200 <+2>:   sub  $0x8,%rsp
  ...
  ...
  0x000000000000122f <+49>:  pop  %rbx
  0x0000000000001230 <+50>:  pop  %rbp
  0x0000000000001231 <+51>:  ret
End of assembler dump.
(gdb) disassemble mul
Dump of assembler code for function mul:
  0x00000000000011c5 <+0>:   push  %rbp
  0x00000000000011c6 <+1>:   push  %rbx
  0x00000000000011c7 <+2>:   sub  $0x8,%rsp
  ...
  ...
  0x00000000000011f6 <+49>:  pop  %rbx
  0x00000000000011f7 <+50>:  pop  %rbp
  0x00000000000011f8 <+51>:  ret
  0x00000000000011f9 <+52>:  call  0x1030 <abort@plt>
End of assembler dump.


(gdb) break sub
Breakpoint 1 at 0x11fe

(gdb) run 15
Starting program: /tmp/main3 15
Number: 15
Adding numbers: 3,7

Breakpoint 1, 0x00005555555551fe in sub ()
(gdb) p $rbp
$1 = (void *) 0x7
(gdb)

Yukarıda önce ilk seviye optimizasyonları açıp tekrar derledik, ardından kodu disassemble ettik. İlk ve son iki satırlardaki değişikliği fark ettiniz diye düşünüyorum. Klasik prologue ve epilogue komutları artık yok, hatta rbp değerinde stack base adresi değil de, başka değer tutulduğunu göstermek için sub metoduna breakpoint koyup tekrar çalıştırdım ve tutulan değerin 0x7 yani bizim, main içerisinde gönderdiğimiz parametrelerden birisi. Optimizasyonlar olmadan normalde stack frame adresini tutmak için kullanılan rbp, artık fonksiyona geçilen parametre değerini tutmak için kullanılmış. Bu optimizasyonun adı fomit-frame-pointer olarak geçiyor, aşağıda da giriş seviye optimizasyonlar da bile enable edildiğini görebilirsiniz.

/tmp # gcc -Q -O2 --help=optimizers | grep frame
 -fomit-frame-pointer         [enabled]

Bu optimizasyonun ana sebebi aslında performans artışı, rbp boşa çıkıp, parametre geçme gibi diğer amaçlarla kullanıldığında hem elimizde ekstra bir register oluyor, hem de prologue ve epilogue işlemlerinde rbp değerini stack üzerine kaydedip geri almak için oluşturulan makine komutları ortadan kalkıyor. Sonuç olarak sadece bu optimizasyon sayesinde ortalama %10-15 performans artışı sağladığı raporlanıyor.

Frame Pointer Olmadan Çözümle

Elimizdeki rbp base stack frame adresini göstermediğinde stack frame ortadan kalkmıyor aslında. Tamam rbp baz alınarak kolayca frame adresi bulanamaz ama frame yine orada, sadece bu sefer rsp değerine göre bu hesaplama yapılabilir.

Çalışan kodun assembly komutlarını görebiliyoruz, bu komutlardan hangisinin rsp diğerlerini değiştirdiğini de assembly koduna bakarak hesaplayabiliriz. Bu hesaplama sonrasında o fonksiyon içinde stack nereden başlar, bir önceki fonksiyon adresi nerededir diye bulabiliriz, çünkü bunlar hala stack üzerinde tutulan değerler.

setjmp Frame Analizi

İlk olarak bu adımdan, yani core dump alındığında bellekte çalışan, en alttaki stack frame fonksiyonundan başlayalım. Bunu çözümledikten sonra, adım adım bir üstte bulunan fonksiyon çağrılarına giderek devam edeceğiz.

Aşağıdaki gibi GDB’yi başlatarak disassemble diyerek kodu gördük.

/tmp # gdb -q main -c core-main.1496.e28334d67f07.1705227527
Reading symbols from main...
[New LWP 1496]
Core was generated by `./main 15'.
Program terminated with signal SIGABRT, Aborted.
#0 0x00007f1f223f8d07 in setjmp () from /lib/ld-musl-x86_64.so.1
(gdb) disassemble
Dump of assembler code for function setjmp:
  0x00007fe04dc70c91 <+0>:   mov  %rbx,(%rdi)
  0x00007fe04dc70c94 <+3>:   mov  %rbp,0x8(%rdi)
  0x00007fe04dc70c98 <+7>:   mov  %r12,0x10(%rdi)
  0x00007fe04dc70c9c <+11>:  mov  %r13,0x18(%rdi)
  0x00007fe04dc70ca0 <+15>:  mov  %r14,0x20(%rdi)
  0x00007fe04dc70ca4 <+19>:  mov  %r15,0x28(%rdi)
  0x00007fe04dc70ca8 <+23>:  lea  0x8(%rsp),%rdx
  0x00007fe04dc70cad <+28>:  mov  %rdx,0x30(%rdi)
  0x00007fe04dc70cb1 <+32>:  mov  (%rsp),%rdx
  0x00007fe04dc70cb5 <+36>:  mov  %rdx,0x38(%rdi)
  0x00007fe04dc70cb9 <+40>:  xor  %eax,%eax
  0x00007fe04dc70cbb <+42>:  ret
  0x00007fe04dc70cbc <+43>:  mov  %rdi,%rdx
  0x00007fe04dc70cbf <+46>:  mov  $0x8,%r10d
  0x00007fe04dc70cc5 <+52>:  lea  0x4aafc(%rip),%rsi    # 0x7fe04dcbb7c8
  0x00007fe04dc70ccc <+59>:  xor  %edi,%edi
  0x00007fe04dc70cce <+61>:  mov  $0xe,%eax
  0x00007fe04dc70cd3 <+66>:  syscall
  0x00007fe04dc70cd5 <+68>:  ret
  0x00007fe04dc70cd6 <+69>:  mov  %rdi,%rdx
  0x00007fe04dc70cd9 <+72>:  mov  $0x8,%r10d
  0x00007fe04dc70cdf <+78>:  lea  0x4aada(%rip),%rsi    # 0x7fe04dcbb7c0
  0x00007fe04dc70ce6 <+85>:  xor  %edi,%edi
  0x00007fe04dc70ce8 <+87>:  mov  $0xe,%eax
  0x00007fe04dc70ced <+92>:  syscall
  0x00007fe04dc70cef <+94>:  ret
  0x00007fe04dc70cf0 <+95>:  mov  %rdi,%rsi
  0x00007fe04dc70cf3 <+98>:  mov  $0x8,%r10d
  0x00007fe04dc70cf9 <+104>:  mov  $0xe,%eax
  0x00007fe04dc70cfe <+109>:  xor  %edx,%edx
  0x00007fe04dc70d00 <+111>:  mov  $0x2,%edi
  0x00007fe04dc70d05 <+116>:  syscall
=> 0x00007fe04dc70d07 <+118>:  ret
End of assembler dump.

Yukarıdaki kodu biraz incelersek, rsp değerini değiştiren push,pop,add,sub gibi assembly komutları bulunmuyor. Bu da bize şunu gösteriyor, bu fonksiyon call ile çağrıldığına göre, bir önceki fonksiyon adresi stack üzerinde bulunuyor. Call çağrısının aslında şu şekilde uzun olarak yazılabileceğini düşünebiliriz.

push return_address
jmp function_address

Yani call yaptığında bizim bir önceki fonksiyonda kaldığımız yer, stack içine push ile kaydedildi. Ondan sonra da stack değerini değiştiren bir komut olmadığına göre demek ki bizim bir önceki fonksiyonun adresi şimdiki rsp değerinin gösterdiği adres değeri diyebiliriz. Ayrıca bir önceki fonksiyonda en son rsp değerini de, rsp+8 olarak hesaplayabiliriz. GDB üzerinde yapalım işlemi ve sonuca bakalım.

(gdb) info symbol *(void**)$rsp
raise + 64 in section .text of /lib/ld-musl-x86_64.so.1

Yukarıdaki komutlar ile stack üzerinde rsp gösterdiği yerin fonksiyon bilgisini aldık, ve raise + 64 olduğunu öğrendik. Return address değerimiz belirlendi, diğer değer stack frame adresini de, yukarıda konuştuk. Kodlar içinde stack pointer değerini değiştiren bir şey olmadığından stack frame adresimiz rsp ile aynı. Çözümleme sonuçları aşağıdaki gibi oldu.

No Function Caller Return Address Caller Stack Pointer
0 setjmp *(void**)(rsp) rsp+8

raise Frame Analizi

İlk frame içinde, bir önceki bizi çağıran fonksiyonun raise olduğunu bulmuştuk. Şimdi bu fonksiyonu inceleyelim ve stack frame adresini bulmaya çalışalım.

(gdb) disassemble raise
Dump of assembler code for function raise:
  0x00007fe04dc70e1c <+0>:   push  %rbp
  0x00007fe04dc70e1d <+1>:   push  %rbx
  0x00007fe04dc70e1e <+2>:   mov  %edi,%ebx
  0x00007fe04dc70e20 <+4>:   sub  $0x88,%rsp
  0x00007fe04dc70e27 <+11>:  mov  %rsp,%rbp
  0x00007fe04dc70e2a <+14>:  mov  %rbp,%rdi
  0x00007fe04dc70e2d <+17>:  call  0x7fe04dc70cd6 <setjmp+69>
  0x00007fe04dc70e32 <+22>:  movslq %ebx,%rsi
  0x00007fe04dc70e35 <+25>:  mov  %fs:0x0,%rax
  0x00007fe04dc70e3e <+34>:  movslq 0x30(%rax),%rdi
  0x00007fe04dc70e42 <+38>:  mov  $0xc8,%eax
  0x00007fe04dc70e47 <+43>:  syscall
  0x00007fe04dc70e49 <+45>:  mov  %rax,%rdi
  0x00007fe04dc70e4c <+48>:  call  0x7fe04dc45e45 <fetestexcept+6160>
  0x00007fe04dc70e51 <+53>:  mov  %rbp,%rdi
  0x00007fe04dc70e54 <+56>:  mov  %rax,%rbx
  0x00007fe04dc70e57 <+59>:  call  0x7fe04dc70cf0 <setjmp+95>
=> 0x00007fe04dc70e5c <+64>:  add  $0x88,%rsp
  0x00007fe04dc70e63 <+71>:  mov  %ebx,%eax
  0x00007fe04dc70e65 <+73>:  pop  %rbx
  0x00007fe04dc70e66 <+74>:  pop  %rbp
  0x00007fe04dc70e67 <+75>:  ret
End of assembler dump.

Yukarıdaki koda baktığımızda, stack değerini değiştiren push,sub gibi komutlar bulunuyor. Stack yüksek bellek adresinden başlayıp, düşük bellek adresine doğru genişler. sub gibi komutlar ise, o stack frame içinde lokal değişkenlere yer açar. İlk olarak 2 adet push işlemi yapılmış, sonra gördüğünüz gibi 0x88 boyutunda yer açılmış

(gdb) info symbol *(void**)($rsp+0x88+16)
abort + 14 in section .text of /lib/ld-musl-x86_64.so.1

Ayrıca optimize edilmiş bir kod olduğu için, ilk gördüğünüz push rbp, stack base pointer değerini kaydetmiyor. Fonksiyona parametre olarak geçilen argümanı kaydettiği için, o değeri stack base pointer değeri olarak alamıyoruz ve bu hesaplamaları kendimiz yapıyoruz. Bu hesaplamadan sonra tablomuz aşağıdaki gibi oldu.

No Function Caller Return Address Caller Stack Pointer
0 setjmp *(void**)(rsp) rsp+8
1 raise *(void**)(rsp+0x88+16) rsp+0x88+16+8

abort Frame Analizi

Bir önceki adımda raise fonksiyonunu çağıran fonksiyonun abort olduğunu belirlemiştik, şimdi abort için stack nerede başlar nerede biter ve onu çağıran fonksiyonun frame değerlerini çıkaralım.

(gdb) disassemble abort
Dump of assembler code for function abort:
  0x00007fe04dc43f9a <+0>:   sub  $0x38,%rsp
  0x00007fe04dc43f9e <+4>:   mov  $0x6,%edi
  0x00007fe04dc43fa3 <+9>:   call  0x7fe04dc70e1c <raise>
  0x00007fe04dc43fa8 <+14>:  xor  %edi,%edi
  0x00007fe04dc43faa <+16>:  call  0x7fe04dc70cbc <setjmp+43>
  0x00007fe04dc43faf <+21>:  lea  0x7e006(%rip),%rdi    # 0x7fe04dcc1fbc
  0x00007fe04dc43fb6 <+28>:  call  0x7fe04dc7c51f
  0x00007fe04dc43fbb <+33>:  mov  $0x8,%edx
  0x00007fe04dc43fc0 <+38>:  xor  %eax,%eax
  0x00007fe04dc43fc2 <+40>:  lea  0x10(%rsp),%rdi
  0x00007fe04dc43fc7 <+45>:  mov  %rdx,%rcx
  0x00007fe04dc43fca <+48>:  mov  $0x6,%r8d
  0x00007fe04dc43fd0 <+54>:  lea  0x10(%rsp),%rsi
  0x00007fe04dc43fd5 <+59>:  mov  $0x8,%r10d
  0x00007fe04dc43fdb <+65>:  rep stos %eax,%es:(%rdi)
  0x00007fe04dc43fdd <+67>:  mov  $0xd,%eax
  0x00007fe04dc43fe2 <+72>:  mov  %r8,%rdi
  0x00007fe04dc43fe5 <+75>:  mov  %rcx,%rdx
  0x00007fe04dc43fe8 <+78>:  syscall
  0x00007fe04dc43fea <+80>:  mov  %fs:0x0,%rax
  0x00007fe04dc43ff3 <+89>:  mov  %r8,%rsi
  0x00007fe04dc43ff6 <+92>:  movslq 0x30(%rax),%rdi
  0x00007fe04dc43ffa <+96>:  mov  $0xc8,%eax
  0x00007fe04dc43fff <+101>:  syscall
  0x00007fe04dc44001 <+103>:  mov  $0xe,%eax
  0x00007fe04dc44006 <+108>:  lea  0x8(%rsp),%rsi
  0x00007fe04dc4400b <+113>:  mov  $0x1,%edi
  0x00007fe04dc44010 <+118>:  movq  $0x20,0x8(%rsp)
  0x00007fe04dc44019 <+127>:  syscall
  0x00007fe04dc4401b <+129>:  hlt
  0x00007fe04dc4401c <+130>:  mov  $0x9,%edi
  0x00007fe04dc44021 <+135>:  call  0x7fe04dc70e1c <raise>
  0x00007fe04dc44026 <+140>:  mov  $0x7f,%edi
  0x00007fe04dc4402b <+145>:  call  0x7fe04dc43f84 <_Exit>
End of assembler dump.

abort metodunu incelediğimizde, stack üzerinde 0x38 kadar yer açmış, bunun dışında başka bir şey koymamış. Buna bakarak bir önceki bizi çağıran fonksiyonun adresi, rsp+0x38 adresinde diyebiliriz. Tabi bu değeri raise içinden hesaplayabiliriz, çünkü GDB abort fonksiyonunu geçerli bir frame olarak görmediği için şöyle yapmamız gerekecek.

(gdb) frame 1
#1 0x00007fe04dc70e5c in raise () from /lib/ld-musl-x86_64.so.1
(gdb) info symbol *(void**)($rsp+0x88+16+8+0x38)
mul + 58 in section .text of /tmp/main

rsp+0x88+16 bu değer zaten raise içinde abort fonksiyonun dönüş adres değeriydi, onun üzerine +8 eklediğimizde abort içinde kaydedilmiş son rsp değerini bulduk sonra da abort içinde sub $0x38,%rsp komutundan dolayı 0x38 ekledik. Bu da bize bir önce bizi çağıran fonksiyonun adını mul olarak gösterdi. Tablomuzun son hali aşağıdaki gibi oldu.

No Function Caller Return Address Caller Stack Pointer
0 setjmp *(void**)(rsp) rsp
1 raise *(void**)(rsp+0x88+16) rsp+0x88+16+8
2 abort *(void**)(rsp+0x38) rsp+0x38+8

Bu aşamadan sonra devam edip, kendi yazdığımız kodun fonksiyonlarına kadar çıkmak mümkün açıkçası. Ama GDB bundan sonra sorunlu yeri geçtikten sonra diğer stack frame bilgilerini kendisi çıkarabiliyor. Bunu sürekli el ile yapmak tabi mümkün değil ama otomasyon haline getirmek için adım adım nasıl yapıldığını bilmek gerekiyordu. Şimdi bir sonra ki bölümde bunu nasıl otomasyon haline getirebiliriz onu inceleyelim.

Referanslar


<
Previous Post
Core Dump Stack Analizi 1 - Sorunu Anlamak
>
Next Post
Core Dump Stack Analizi 3 - Otomasyon