Tag Archives: Design Principles

Single Responsibility Principle(SRP)

Evet lütfen kemerlerinizi bağlayın koltuklarınıza sıkı sıkı yapışın nesneye yönelik programlamanın özüne doğru yolculuğa çıktık.Ufak çaplı sarsıntı yaşayabilirsiniz.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. :)

Şimdi bu kadar abarttığıma bakmayın ama konunun önemini belirmek için böyle bir giriş yaptım.Nesneye yönelik programlamanın,tasarımın en temel  ve yazılım tasarımının en önemli prensiplerinden olan Single-Responsibility Principle (SRP) hakkında bilgi verip ufak bir örnekle incelemeye çalışacağız.

Nesneye yönelik programlamanın hatta genel programlama mantığının temelinde yatan metodları nesneleri düşünelim.Neden kullandığımız dillerde bu tarz yapılar mevcut?Yönetimi kolaylaştırmak için.Amaç farklı işleri yapan kavramları birbirinden metodlar, sınıflar kullanarak yönetilmesini kolaylaştırmak için birbirinden ayırmak.Nesneye yönelik programlamada bunu nesneler kullanarak, prosedürel programlamada ise fonksiyonlar fonksiyon modülleri kullanarak yapıyoruz.Ama temel mantık aynı farklı işleri farklı farklı sınıflar, metodlar, katmanlar, kütüphaneler içine koyarak ayırıyoruz.

Tabi bazen farklı farklı işleri gidip aynı sınıf,metod ya da modül içine koyabiliyoruz(biri bizi durdursun).Hatta çoğu zaman bunu bu şekilde yapıyoruz diyebilirim.Etrafta yüzlerce binlerce satırlık sınıflar, metodlar görmemizin sebebi de bu. Tabi böyle yapınca sınıfın kodunu aşağıya doğru çekince en son satıra ulaşmak 10 saniye alıyor neredeyse. Mesela gördüğüm bir sınıf yaklaşık 5000 satırdı aşağıya çekmem bile baya süre alıyordu malesef.

Bertrand Meyer Object-Oriented Software Construction kitabında sınıfların,fonksiyonların,modüllerin nasıl olması gerektiğini aşağıdaki cümleyle çok güzel özetlemiş.

A class has a single responsibility: it does it all, does it well, and does it only.
Classes, interfaces, functions, etc. all become large and bloated when they’re trying to do too many things.

Aslında Single-Responsibility Principle (SRP) tamamen yukarıdaki sözle özetlenebilir. Bir sınıf,fonksiyon vs.. sadece tek bir sorumluluğu yerine getirmelidir  ve yerine getirdiği sorumluluğu iyi yapmalıdır.Birden fazla sorumluluk yerine getirmeye çalıştığı zaman aşırı büyür ve karmaşıklaşır.

Bu prensip aslında yazılım dünyasında uzun zamandır bilinen temel kavramlardan biridir. Kısaca bu prensibi şöyle açıklayabiliriz, kodumuzda, tasarladığımız modüllerde kullandığımız sınıflar,uygulamadaki katmanlarımız,modüllerimiz sadece tek bir sorumluluğunu yerine getirmelidir. Yani sınıfın,modülün sadece kendi ile alakalı işleri yapmasıdır diyebiliriz. Çünkü birden fazla sorumluluğu yerine getiren sınıfların,modüllerin değişmesi için birden fazla neden vardır. Kendi ile alakalı şeyleri yapmayan sınıfların modüllerin aşağıdaki gibi dezavantajları vardır.

  Anlaması zordur Tekrar kullanılabilmesi zordur. Yönetilmesi zordur. Hassas ve sürekli olarak diğer değişikliklerden etkilenen yapıdadır.

Modüller açısından bu prensibi inceleyelim.Katmanlı mimari modüler tasarım modül vb.. kavramlar da aslında bu tasarım prensibinin uygulanmasının bir sonucudur.Örnek olarak 3 katmanlı bir yapıda tasarlanmış bir uygulamada klasik olarak Sunum(Presentation Layer), İş(Business Layer) ve Veri(Data Layer) katmanları bulunsun. Adlarından da anlayabileceğimiz gibi her katman kendine ait sorumlulukları yerine getirir. Biri(Data Layer) veritabanı ile ilgilenirken diğeri(Business Layer) iş kurallarıyla alakalı sorumlulukları yerine getirir. Bir diğeride(Presentation Layer) bilgilerin kullanıcılara sunulması sorumluluğunu yerine getirir. Bu şekilde tasarımın en önemli faydalarından biride bir katmandaki değişikliğin diğer katmanları etkilememesi ve iyi tasarlanmış katmanların tekrar başka uygulamalarda kullanılabilmesidir. Çünkü her katman sadece kendi ile alakalı tek bir sorumluluğu yerine getirir. Böylece değişmesi için tek bir sebep vardır.Bu da o katmandaki ihtiyaçların değişmesi. Örnek olarak sunum katmanındaki bir değişim veri katmanını etkilemez çünkü ikisi de birbirinden bağımsız ayrı sorumlulukları yerine getirirler.Tabi bu sözde anlatması kolay fakat gerçekleştirmesi bir o kadar zor bir kavramdır.

Sınıflar için baktığımızda bu prensip anlatması ve anlaşılması en kolay fakat uygulamaya gelince en çok zorlandığımız prensiplerden biridir.Mesela benim 5000 satırlık işçi için sınıfım işciler ile alakalı iş mantığını yönetmekle sorumlu diyebilirim.Ama bu yönetme içinde veritabanı ile iletişim,import,export özellikleri,iş mantığını,cache yönetimi…. gibi bir sürü ayrı sorumluluğu yerine getiriyor yani birden fazla işi yapıyor ama ben olaya öyle bakmıyorum.Bu yüzden sorumluluk kavramını tam anlamıyla doğru şekilde uygulamak zaman ve deneyim isteyen bir süreçtir. Bunun bazı sebeplerinden biride sorumluluk kavramının karıştırılabilmesi, biraz bulanık bir kavram olmasından da kaynaklanmaktadır.

Mesela bir sınıf için baktığımızda sorumluluk nedir ? Genelde sorumluluk denince sınıfın bir methodu akla gelir fakat gerçekte birden fazla method bir sorumluluğu yerine getiriyor olabilir. Bence sorumluluğun en güzel özeti bir sınıfın değişmesi için bir sebep olarak tanımlayabiliriz. Yani bir sınıfın,metodun.. değişmesi için birden fazla neden varsa o sınıfın birden fazla sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyebiliriz.Mesela yukarıda bahsettiğim işçi sınıfı için söyleyecek olursak bu sınıf veritabanına erişim mantığı değiştiğinde değişebilir, ayrıca değişik bir import seçeneği sunmak istediğimizde yine sınıfı değiştirmek gerekir,yeni bir cache algoritması eklemek istediğimizde doğal olarak tekrar bu sınıfı değiştirmek zorunda kalacağız. Bu da bize sınıfın değişmesi için birçok sebep verdi demekki bu sınıfın çok fazla sorumluluğu var onun sırtındaki yükü biraz azaltmamız lazım.

Örneklerin genelde gerçek hayattan olmasına özen göstermeye çalışıyorum. O yüzden daha önceden üzerinde çalıştığım kodun küçük bir kısmını değiştirerek incelemek için aşağıya yazıyorum.

class Contact
{
  private int _contactID;

  public int ContactID
  {
    get { return _contactID; }
    set { _contactID = value; }
  }

  private string _name;

  public string Name
  {
    get { return _name; }
    set { _name = value; }
  }

  private string _number;

  public string Number
  {
    get { return _number; }
    set { _number = value; }
  }

  private ContactType _type;

  public string Type
  {
    get { return _type; }
    set { _type = value; }
  }

  public int ImportExcel(File file)
  {
    CantactDao contactDao = null;
    List<Contact> contactList = null;
    int contactCount = 0;
    try
    {
      contactDao = new ContactDao();
      tr = contactDao.BeginTransaction(System.Data.IsolationLevel.ReadUncommitted);
      contactList = contactDao.GetContactsFromExcel(file);
      if (contactList != null &amp;&amp; contactList.Count > 0)
      {
        for (int i = 0; i < contactList.Count; i++)
        {
          contactList[i].Type = ContactType.Friend;
          contactList[i].Save();
        }
        contactDao.CommitTransaction(tr);
        contactCount = contactList.Count;
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      contactDao.RollbackTransaction(tr);
    }
    return contactCount;
  }

  public int Save()
  {
    ContactDao contactDao = null;
    try
    {
      contactDao = daoFactory.GetContactDao();
      tr = contactDao.BeginTransaction();
      contactDao.Insert(this);
      contactDao.CommitTransaction(tr);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      contactDao.RollbackTransaction(tr);
    }
    return this.ContactID;
  }
}
class ContactDao
{
  public void Insert(Contact contact)
  {
//veritabanı erişim kodları ile veritabanına Contact sınıfının eklenmesi 
  }

  public void Update(Contact contact)
  {
    //veritabanı erişim kodları ile Contact sınıfının güncellenmesi 
  }

  public void Delete(Contact contact)
  {
    //veritabanı erişim kodları ile sınıfın veritabanından silinmesi 
  }

  public Contact GetByID(int contactID)
  {
    //veritabanı erişim kodları ile sınıfın veritabanından alınması 
  }

  public List<Contact> GetContactsFromExcel(File file)
  {
    Contact contact = null;
    List<Contact> contactList = null;
    System.Data.OleDb.OleDbConnection connection = null;
    System.Data.OleDb.OleDbCommand selectCommand = null;
    try
    {
      string connectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + File.FilePath +
                   ";Extended Properties=Excel 8.0";
      string selectQuery = "SELECT * FROM [Contacts$]";
      connection = new System.Data.OleDb.OleDbConnection();
      connection.ConnectionString = connectionString;
      connection.Open();
      selectCommand = new System.Data.OleDb.OleDbCommand(selectQuery, connection);
      System.Data.OleDb.OleDbDataReader dataReader = selectCommand.ExecuteReader();
      if (dataReader != null &amp;&amp; dataReader.HasRows)
      {
        contactList = new List<Contact>();
        while (dataReader.Read())
        {
          contact = new Contact();
          contact.Name = dataReader["Name"];
          contact.Number = dataReader["Number"];
          //....diğer alanların alınması ve kontrolü 
          contactList.Add(contact);
        }
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      throw ex;
    }
    return contactList;
  }
}

Şimdi yukarıdaki kodun yapısını biraz inceleyelim. Bir SMS programımız var SMS programının özelliklerinden biri dışarıdan excel içindeki kişi listesini programımıza import edebiliyoruz.Genelde çoğu programda bu tarz özellikleri sizde kullanmıştırsınız.Kodda gördüğünüz gibi bir adet Contact sınıfımız var bu sınıf programımızda kullandığımız kişileri temsil ediyor.Bu sınıfın metodlarına bakarsak gördüğünüz gibi bir adet excel dosyasından import eden ImportExcel metodumuz var. Ayrıca veritabanına bilgileri kayıt eden bir adet Save metodumuz var.Yani ActiveRecord tasarım kalıbını uygulayarak kendini veritabanına kayıt ediyor. ContactDao adında DAO(Data Access Object) tasarım kalıbını uygulayan bir adet sınıfımız var.Bu sınıfımızda Contact sınıfımızı veritabanına ekleme,güncelleme, silme ve Excel dosyasından veri alma işlemini yapıyor. Şimdide UML olarak static sınıf diyagramına bakalım.


Yukarıdaki Uml diyagramını çizmemin tek amacı görsel olarak sınıflar arasındaki ilişkileri görmek kodu okumaktan daha kolay olmasıdır. Şimdi yukarıdaki diyagram yardımıyla sınıfları daha yakından incelemeye başlayalım.Öncelikle sınıfların birbirine olan bağımlılığına(Dependency) bakalım. Etrafta uçuşan okları görüyorsunuz görüntü pek iç açıcı değil açıkçası. Contact sınıfımız üzerindeki ImportExcel metodu sayesinde File sınıfına bağımlı. Ayrıca Save metodunu kullandığında da Transaction oluşturduğu ve CantactDao sınıfının metodunu çağırdığı için bu sınıfa ve ADO.NET sınıflarına da bağımlı.

Öncelikle kötülüklerin anası olan bağımlılık neden bu kadar kötü kısaca bahsedelim. :) Bağımlılığı fazla olan sınıfları yeniden kullanmanız (Reuse) çok zordur. Çünkü kullanmak istediğiniz sınıf diğer  birçok sınıfa bağımlıdır onunla birlikte diğer sınıflarıda projede dahil etmeniz gerekir. Tabi bu da o kadar kolay değildir.Çünkü diğer sınıflarında birçok diğer sınıfa bağımlı olduğu düşünürsek küçük bir sınıfı yeniden kullanmak istediğinizde bütün projeyi diğer projeye dahil etmeniz gerekir. Diğer bir kötü yanı bağımlı olduğu sınıflarda meydana gelen hataların o sınıfı kolaylıkla etkilemesidir. Bu konuda daha geniş bilgi için Dependency Inversion prensibine bakabilirsiniz.Ayrıca gördüğünüz gibi Contact sınıfı,ContactDao sınıfı kendi ile alakalı olmayan metodlar ile gittikçe büyüyor. Sınıfların büyüdükçe yönetilmesinin çok zor olduğunu biliyorsunuz. Benim gibi 5000 satırlık kodun içinde değişiklik yapmanın hatanın ne olduğunu bulmanın nasıl bir kabul olduğunu bilirsiniz.

Şimdi bu kadar şeyden bahsettik bunların Single Responsibility Principle ile alakasının ne olduğunu merak etmiş olabilirsiniz haklı olarak. Kısaca burada ki bağımlılığın sınıfların gittikçe büyümesinin sebebi sınıfların birden çok sorumluluğunun olmasıdır. Contact sınıfımız hem sistemimizde bir kavramı temsil ederken hemde onu sisteme import etme işlemini yapıyor. Ayrıca ContactDao sınıfımız hem veritabanı ile alakalı Insert,Update… gibi işlemleri yaparken ayrıca Excel dosyasından kayıtları okuma işlemini yapıyor. Bu sınıfın değişmesi için birçok neden sıralayabiliriz.Import mantığımız değişir, Contact sınıfını değiştiririz. İş mantığımız değişir, Contact sınıfını değiştiririz. Excel dosyasından okuma mantığımız değişir, ContactDao sınıfımız değişir.Kullanılan teknolojiyi ADO.NET yerine başka birşey kullanmak isteriz iki sınıfımızda değişmek zorunda kalır.Yani değişime karşı sınıflarımız oldukça kırılgan yapıdalar.

Şimdi fazla sorumluluğu olan sınıfların yüklerini biraz hafifletelim. Bunu yapmak için bütün yapılan sorumlulukları liste halinde yazalım.Bu listeyi sorumlulukları atamada kullanacağız.

  Kişilerin sistemnde temsil edilmesi (Contact sınıfı) Kişilerin veritabanı ile alakalı işlerin yapılması (ContactDao sınıfı) Kişilerin import edilerek sisteme kayıt edilmesi (Contact sınıfı) Excel dosyasından satırların okunarak kişi nesnesine çevrilmesi (ContactDao sınıfı)

Gördüğünüz gibi 4 tane sorumluluk 2 tane sınıf arasında paylaştırılmış. Biz kodumuzu değiştirerek her sorumluluğu tek bir sınıfa atayacağız yani Single Responsibility prensibini uygulayacağız. Bunun için öncelikle bu sorumluluklara iyi birer isim bulmaya çalışalım. Dikkat edin bunu sezgi yoluyla yapıyorum.

  Öncelikle kişilerin sistemde temsil edilmesi Contact sınıf bu aynen kalacak. Kişilerin veritabanı ile alakalı işlerinin yapılması zaten bu işi yapan sınıfımız var ContactDao adı üzerinde Data Access Object Kişilerin import edilmesi buna ContactImporter diyelim Kişilerin Excel dosyasından okunması buna da ContactExcelReader olsun.

Sınıflarımızın adlarını belirledikten sonra fazla sorumluluğu olan sınıflardan kodların yeni sınıflara taşınması işlemi var. Bu işlemi yaparken tabiki kes-yapıştır yapmanızı tavsiye etmiyorum. Birçok istenmeyen hata ile karşılaşabilirsiniz. Bunu Refactoring, ve Unit Testing desteğiyle en güvenli şekilde yapabilirsiniz. Konumuzu fazla dağıtmamak için değinmiyorum amacımız Single Responsibility Prensibini açıklamak.O yüzden benim şuanda kes-yapıştır yapmama fazla aldırmayın.Lafı fazla uzatmadan yeni kodlarımızı aşağıya yazalım.

internal class Contact
{
  private int _contactID;

  public int ContactID
  {
    get { return _contactID; }
    set { _contactID = value; }
  }

  private string _name;

  public string Name
  {
    get { return _name; }
    set { _name = value; }
  }

  private string _number;

  public string Number
  {
    get { return _number; }
    set { _number = value; }
  }

  private ContactType _type;

  public string Type
  {
    get { return _type; }
    set { _type = value; }
  }
}
class ContactImporter
{
  private ContactDao contactDao = new ContactDao();
  private CntactExcelReader contactReader = new ContactExcelReader();

  public int ImportFromExcel(File file)
  {
    List<Contact> contactList = null;
    int contactCount = 0;
    try
    {
      tr = contactDao.BeginTransaction(System.Data.IsolationLevel.ReadUncommitted);
      contactList = contonctReader.GetContactsFromExcel(file);

      if (contactList != null &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; contactList.Count > 0)
      {
        for (int i = 0; i < contactList.Count; i++)
        {
          contactList[i].Type = ContactType.Friend;
          contactList[i].Save();
        }

        contactDao.CommitTransaction(tr);
        contactCount = contactList.Count;
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      contactDao.RollbackTransaction(tr);
    }
    return contactCount;
  }
}
class ContactDao
{
  public int Save(Contact contact)
  {
    try
    {
      Transaction tr = this.BeginTransaction();
      this.Insert(contact);
      this.CommitTransaction(tr);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      this.RollbackTransaction(tr);
    }

    return contact.ContactID;
  }

  public void Insert(Contact contact)
  {
//veritabanı erişim kodları ile veritabanına Contact sınıfının eklenmesi
  }

  public void Update(Contact contact)
  {
//veritabanı erişim kodları ile Contact sınıfının güncellenmesi
  }

  public void Delete(Contact contact)
  {
//veritabanı erişim kodları ile sınıfın veritabanından silinmesi
  }

  public Contact GetByID(int contactID)
  {
//veritabanı erişim kodları ile sınıfın veritabanından alınması
  }
}
class ContactExcelReader
{
  private GetContactsFromExcel(File file)
  {
    Contact contact = null;
    IList<Contact> contactList = null;
    System.Data.OleDb.OleDbConnection connection = null;
    System.Data.OleDb.OleDbCommand selectCommand = null;

    try
    {
      string connectionString = @"Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source =" + File.FilePath +
                   ";Extended Properties = Excel 8.0";

      string selectQuery = "SELECT*FROM[Contacts$]";

      connection = new System.Data.OleDb.OleDbConnection();
      connection.ConnectionString = connectionString;
      connection.Open();
      selectCommand = new System.Data.OleDb.OleDbCommand(selectQuery, connection);
      System.Data.OleDb.OleDbDataReader dataReader = selectCommand.ExecuteReader();
      if (dataReader != null &amp;amp;&amp;amp; dataReader.HasRows)
      {
        contactList = new List<Contact>();

        while (dataReader.Read())
        {
          contact = new Contact();
          contact.Name = dataReader["Name"];
          contact.Number = dataReader["Number"];
          //....diğer alanların alınması ve kontrolü
          contactList.Add(contact);
        }
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      throw ex;
    }

    return contactList;
  }
}

Yeni sınıflarımıza bir de UML diyagramı ile bakalım.

Şimdi yukarıda ki diyagram yadımıyla kodumuzun son haline bakalım. Gördüğünüz gibi artık Contact sınıfımız ne File,ContactDao gibi sınıflara ne de herhangi bir ADO.NET teknolojisine bağımlı.Fazla sorumluluğu üzerinden alınca diğer sınıflardan bağımsız hale geldi. Diğer sınıflara baktığımızda sadece kendi işlerini yapan ve gereksiz bağımlılıklardan kurtulmuş sınıflar var.ContactExcelReader sadece Excel dosyasından Contact okuma işini yapıyor,ContactImporter liste halinde verilen kişileri veritabanına import ediyor. ContactDao sadece veritabanı ile alakalı işlemleri yapıyor.Artık sınıfların değişmesi için tek sebep var. Kodun anlaşılması ve yönetilebilmesi daha kolay.

Single Responsibility prensibini her zaman uygulamak çok faydalı olmayabilir. Mesela çok küçük bir projede uygulamak sınıf sayısını arttırdığı için sistem daha komplex olur.Mesela yukarıda ActiveRecord tasarım kalıbını uygulayan Save metodunu gidip ContactDao sınıfı üzerine taşıdık.Fakat bu tasarım kalıbı küçük çaplı, iş mantığının yoğun olmadığı çoğu projede başarı kullanılabiliyor.Ama çoğu durumda uygulamanız için  bu prensibi uygulamak uygulamanın yönetimi bakımı hata oranı için oldukça önemli rol taşıyor.

Dependency Inversion Principle (DIP)

Merhaba bu makalede sizlere nesneye yönelik yazılım tasarımının temel prensiplerinden olan Dependency Inversion Principle(DIP) hakkında bilgi verip ufak bir örnekler anlatmaya çalışacağım.Türkçe olarak ifade etmeye çalışırsak buna bağımlılığın ters çevrilmesi diyebiliriz.

Klasik prosedürel programlamada stilinde geliştirilen yazılımlarda genellikle üst seviyeli modüller, sınıflar vb.. alt seviyeli modüllere bağımlıdır. Bunun en önemli dezavantajlarından biriside alt seviyeli modüller ya da sınıflar daha sık değişebilir ve de bu değişimden de üst seviyeli modüller etkilenir. Bu değişimin sonucunda üst seviyeli modüllerde kod içerisinde değişiklik yapmak ve zincirmele olarak tüm modülleri derleyip yayınlamak gerekir. Sonuçta ufak değişikliklerden bile en üst seviyeye kadar etkilenebilen yönetilmesi zor bir model oluşur. Bu tarz modeller modüler olarak tekrar kullanılabilir gözüksede üst seviyeden alt seviyeye kadar bağımlılık zinciri olduğu için tekrar kullanmak istediğimiz modülle birlikte diğer modülleri de dahil etmemiz gerekir.Bu da bize gerçek anlamda bir tekrar kullanılabilirlik sağlamaz çünkü gerçek anlamda birbirinden soyutlanmış modüller yoktur. Malesef günümüzde modern birçok nesneye yönelik programlama dilinde dahi bu şekilde yazılım geliştirilmektedir çünkü kullandığımız programlama dilinin nesneye yönelik olması bizim nesneye yönelik yazılım geliştireceğimiz anlamına gelmez. Aşağıda örnek olarak prosedürel yöntem ve Dependency Inversion Principle(DIP) yöntemi ile tasarlanmış modelleri görebiliriz.

ProceduralLayers DIPLayer

Yazılım geliştirmede genellikle Tekrar Kullanılabilirlik ve Esneklik terimleri sıkça duyarız. Peki gerçekten bu terimler bize ne ifade eder? Tekrar kullanılabilir ve esnek yazılımları nasıl geliştirebiliriz ?Bu gibi soruların cevabı profosyonel yazılım geliştirmede oldukça önemlidir. Önce bağımlılık ve tekrar kullanılabilirlik ile başlayalım.

Bağımlılık teriminide kısaca özetlersek bir sınıfın başka bir sınıfa bağımlı olması yani bir sınıfın çalışması için başka bir sınıfa ihtiyaç duymasıdır diye açıklayabiliriz Yandaki şekilde gördüğümüz gibi üst seviyeli bir katman alt seviyeli katmanı (sınıfları,arayüzler… olabilir ) kullandığı için burada üst seviyeli katmanımız alt seviyeli katmana bağımlı diyebiliriz. Tekrar kullanılabilirlik terimine gelince; ilk olarak bir sınıfın yazılıp projenin çeşitli yerlerinde kullanılması aklımıza gelir fakat gerçek anlamda tekrar kullanım yazdığımız bir kod, üst seviyeli bir kütüphane diğer projelerde koduna dokunulmadan kullanılabiliyosa bunu tekrar kullanılabilir modül ya da yazılım olarak tanımlayabiliriz. Bunuda iyi tasarlanmamış yazılımlarda sınıfların birbirine olan bağımlılığı yüzünden genellikle yapamayız.

İşte bu noktada daha esnek ve yeniden kullanılabilir modüller geliştirebilmek için uygulanması gereken önemli bir yazılım prensibi olan Dependency Inversion Principle(DIP)(Bağımlılığın Ters çevrilmesi) devreye giriyor. Bu yöntemi kısaca açıklarsak;

Üst seviyeli modüller,sınıflar vb.. alt seviyeli sınıflar, modüllere bağımlı olmamalıdır. Alt seviyeli modüller üst seviyeli modüllere(modüllerin arayüzlerine) bağımlı olmalıdır. Buna kısaca Dependency Inversion (bağımlılığın ters çevrilmesi) deriz.

Bunu da şekilde gördüğümüz gibi üst seviyeli bir modül kendi arayüzünü tanımlayarak bu arayüzü kullanır. Bu arayüz abstract ya da interface sınıflar olabilir. Ardından alt seviyeli modüller üst seviyeli modülün arayüzünü uygular. Böylece üst seviyeli modülümüz alt seviyeli detaylarla ilgilenmeden onlardanki değişimlerden etkilenmeden kullanılabilir. Üst seviyeli modülümüz bir arayüze bağımlı olduğu için ve arayüzde genellikle değişmeyeceği için arayüzü gerçekleyen (implemention) sınıflar değişse dahi aynı kalacaktır. Günümüzdeki frameworklerin tasarlanmasında kullanılan temel prensiplerden biri budur.

Bu kadar laf kalabalığından sonra biraz sıkılmış olabilirsiniz.Ufak bir örnekle sıkıntınızı alıp işe koyulalım:) Örnek senaryomuz şöyle olsun:

Geliştirdiğimiz bir yazılımda işyerimizle alakalı kayıtları işliyoruz. Programımızın işyerindeki çalışanlara ait çeşitli formatlarda rapor sunması gerekiyor. Şuanda bizden istenen excel ve word formatından raporları sunması. Fakat ileride değişik türden formatta raporlarıda kolaylıkla sunması kesinlikle istenecektir. Unutmayın müşteri istekleri bitmez:) Bu işlemleri yaptığımız bir çalışan raporları sayfamız var. Bu sayfadan herhangi bir çalışanı seçip onla alakalı çeşitli formattaki raporları alabiliyoruz. Bu isteklere göre tasarladığımız sınıflarımızın UML diyagramını aşağıda görebiliriz.

Dependency

Yukarıdaki şekilde de gördüğümüz gibi Calisan rapor forumumuz CalisanRaporFormu sınıfı üst seviliyeli bir işi yapan sınıftır. CalisanWordRaporu ve CalisanExcelRaporu ise bu üst seviyeli işlemin nasıl yapılacağını değişik şekillerde uygulayan alt seviyeli detaylarla ilgilenen sınıflardır. CalisanRaporFormu bu sınıfları direkt olarak kullanır. Yani CalisanRaporFormu sınıfı alt seviyeli sınıflara direk olarak bağımlıdır onlarda meydana gelecek değişimlerden etkilenecek ve tekrar derlenmek zorunda kalacaktır. Bu şekilde tasarlanmış yazılımlığımızın kodları kabaca aşağıdaki gibi olur. Kodlara baktığımızda ilk olarak if else yapısı dikkatinizi çekmiştir. Genellikle kodunuzda buna benzer kısımları görürseniz büyük ihtimalle refactoring(yeniden biçimlendirme) yapmanızda fayda vardır. İyi şekilde tasarlanmış yazılımlarda genellikle if-else ve switch-case cümleleri kodun içinde fazla bulunmaz. Bunu da aklımızda bulundurmamızda fayda var. Aşağıda buna örnek bir dizi sınıf tasarımı verilmiştir.

public class CalisanRaporFormu {
    private List calisanlar;
    private Calisan seciliCalisan;
    private CalisanWordRaporu wordRaporu =new CalisanWordRaporu();
    private CalisanExcelRaporu excelRaporu =new CalisanExcelRaporu();

    public CalisanRaporFormu(){ }

    public void SeciliCalisanaAitRapor()
    {
        if(raporTipi=="Word")
            wordRaporu.RaporOlustur(seciliCalisan);
        else if(raporTipi=="Word")
            excelRaporu.RaporOlustur(seciliCalisan);
    }
}
public class Calisan {
    private string adi;
    private int maas;
    private string soyadi;
    private int mesaiSaati;
    public Sirket m_Sirket;

    public Calisan(){ }

    public int MesaiUcretiHesapla(){ }

    public string adi{
        get{return adi;}
        set{adi = value;}
     }

     public int maas{
        get{return maas;}
        set{maas = value;
     }
}
public class CalisanWordRaporu {
   public CalisanWordRaporu(){

   }

    public void RaporOlustur(Calisan calisan){
      //raporlama ile alakalı kodlar....
   }
}

public class CalisanExcelRaporu {
   public CalisanExcelRaporu(){

   }

    public void RaporOlustur(Calisan calisan){
      //raporlama ile alakalı kodlar....
   }
}

Yukarıdaki kodlar senoryamuzdaki bizden istenenleri gerçekleştiriyor. Müşterimide yazılımı teslim ettik herşey gayet güzel çalışıyor. Fakat beklenen kara gün geldi müşteri yeni isteklerle karşımıza çıktı:) Bunlardan senaryomuzda biraz da olsa bahsetmiştik.Bunlardan birtanesi senaryomuzda bizden istenen değişik formatta rapor çıktısı sunmasıydı ve müşteri bizden Pdf formatındaki raporları da sisteme eklememizi söyledi. Fakat bundan sonra yapılacak değişimler için önümüze birkaç problem çıkıyor. Yeni bir çalışan rapor formatını sisteme nasıl ekleriz? Bunun için eski kodlarımızın içini didiklemeye başladık ve bu işlemin CalisanRaporFormu sınıfı içinde yapıldığını gördük. Hemen kolları sıvadık başladık yeni rapor formatını sistemimize eklemeye.Sonra bütün kodlarımızı tekrar derleyip yeni halini müşterimize gönderdik.Değişin CalisanRaporFormu sınıfımız ve yeni eklenen Pdf raporu sınıfımız aşağıdaki şekilde olacaktır.

public class CalisanRaporFormu {
    private List calisanlar;
    private Calisan seciliCalisan;
    private CalisanWordRaporu wordRaporu =new CalisanWordRaporu();
    private CalisanExcelRaporu excelRaporu =new CalisanExcelRaporu();

    private CalisanPdfRaporu pdfRaporu =new CalisanPdfRaporu();

    public CalisanRaporFormu(){ }

    public void SeciliCalisanaAitRapor()
    {
        if(raporTipi=="Word")
            wordRaporu.RaporOlustur(seciliCalisan);
        else if(raporTipi=="Word")
            excelRaporu.RaporOlustur(seciliCalisan);
        else if(raporTipi=="Pdf")
            pdfRaporu.RaporOlustur(seciliCalisan);
    }
}
public class CalisanPdfRaporu {
   public CalisanPdfRaporu(){

   }

    public void RaporOlustur(Calisan calisan){
      //raporlama ile alakalı kodlar....
   }
}

Yukarıda gördüğümüz gibi ufak bir değişiklik sistemin birçok yerinde değişiklik yapmamızı mecbur kılıyor ve bütün projeyi derleyip tekrar yayınlamamızı gerektiriyor. Kaldı ki müşterinin istekleri hiç bitmeyeceği için:) her yeni rapor formatında ya da programın değişik yerlerinde bu şekilde istekler için tekrar aynı işlemleri yapmak zorunda kalacağız en azından yukarıdaki gibi if-else cümleleri kodumuzu istila edecek bu da yazılımın yönetimini, yayınlanmasını, değişiklik eklemeyi ve yeniden kullanımız zorlaştıracak. Sistemimizi birde Dependency Inversion prensibine göre baştan tasarlayalım ve ardından bize sağladığı avantajlara bakalalım. Bunu yapmak için baştada bahsettiğimiz gibi bağımlılığı ters çevireceğiz. Yani CalisanRaporFormu sınıfımız alt raporlama sınıflarına bağımlı olmayacak kendi arayüzünü tanımlayacak ve yapacağı işlemlerde onu kullanacak. Ardından alt seviye sınıflar bu arayüzü uygulayarak CalisanRaporFormu sınıfımızın arayüzüne bağımlı olacak. Yeniden tasarlanmış sınıflarımızın UML diyagramı ve kodları aşağıdaki gibi olur.

DIPYeniden

public class CalisanPdfRaporu : ICalisanRaporu{
   public CalisanPdfRaporu(){

   }

    public void RaporOlustur(Calisan calisan){
      //raporlama ile alakalı kodlar....
   }
}

public class CalisanExcelRaporu : ICalisanRaporu{
   public CalisanExcelRaporu(){

   }

    public void RaporOlustur(Calisan calisan){
      //raporlama ile alakalı kodlar....
   }
}

public class CalisanWordRaporu : ICalisanRaporu{
   public CalisanWordRaporu(){

   }

    public void RaporOlustur(Calisan calisan){
      //raporlama ile alakalı kodlar....
   }
}
public class CalisanRaporFormu {
    private List calisanlar;
    private Calisan seciliCalisan;
    private ICalisanRaporu calisanRaporu;

    public CalisanRaporFormu(ICalisanRaporu calisanRaporu)
    {
        this.calisanRaporu = calisanRaporu;
    }

    public void SeciliCalisanaAitRapor()
    {
        this.calisanRaporu.RaporOlustur(seciliCalisan);
    }
}

Yukarıda yeni şekilde tasarladığımız kodlarda da gördüğümüz gibi artık üst seviyeli bir sınıfımız olan CalisanRaporFormu sınıfımız alt seviyeli sınıflardan olan CalisanPdfRaporu vb.. sınıflara bağımlı değildir, sadece kendi arayüzünü tanımlamış ve işlemlerinde bu arayüzü kullanmıştır. Alt seviyeli sınıflar ise CalisanRaporFormu arayüzü olan ICalisanRaporu arayüzünü CalisanRaporFormu sınıfına, onun kullandığı arayüze bağımlı olmuşlardır. Bu şekilde bağımlılığı ters çevirmiş olduk.Yukarıdaki kodları gördüğünüzde aklınıza CalisanRaporFormu sınıfının hangi rapor formatı ile çalışacağını nerden bileceği gelebilir. Bunu gördüğünüz gibi CalisanRaporFormu yapıcısında hangi rapor formatı ile çalıştığını alıyor. Genelde bu tür işlemler herbiri ayrı bir makale konusu olan Factory Tasarım Kalıbı ve Inversion Of Control (IoC) denilen tekniklerle yapılır. Şuanda kafanız o kısımda karışmasın diye deyinmek istemedim ayrı bir makalede bu konulara deyinmeye çalışacağım. Yeni şekilde tasarlanan kodun avantajlarına bakarsak gördüğümüz gibi CalisanRaporFormu artık kendi arayüzü uygulayan hangi tür rapor olursa olsun kod içinde hiçbir değişiklik yapmadan kullanabileceğiz. Tabi kodun içindeki if-else ifadeleri kalktığı için kodunda sadeleştiğini görüyoruz. Ayrıca bundan sonraki yeni rapor türleri için CalisanRaporFormu sınıfını tekrar derlemek zorunda değiliz çünkü bu sınıf ICalisanRaporu arayüzünü kullanıyor ve bu arayüz değişmedikçe tekrar dermemize gerek kalmayacak. Müşteriye sadece yeni eklediğimiz rapor formatı sınıflarını vermemiz yeterli olacaktır. Artık CalisanRaporFormu bizim için ayrı bir modül oldu. Değişik projelerde onun arayüzünü uygulayan herhangi bir sınıfla rahatlıkla çalışabilir. Tabi onu kütüphane yapıp aynı namespace içine ICalisanRaporu arayüzünüde eklemeyi unutmayalım. Paket yapımızda aşağıdaki gibi olur. Artık müşteride bulunan CalisanRaporu paketi(kütüphane,dll) yeni rapor formatı ekleme işlemleri için değişmeyecektir. Sadece RaporFormarlari paketine yeni rapor formatını ekleyerek tekrar derleyip müşteriye vermemiz yeterli olacaktır.

DIPPackage

Gördüğünüz gibi ufak bir örnekle de olsa önemli bir tasarım prensibinin bize sağladığı avantajları oldukça önemli. Yeniden kullanılabilir modüller ve framework’ler tasarlamanın temel prensiplerinden biri olan bu tasarım prenbini ufak bir örnekler inceledik umarım sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle…