Category Archives: Nhibernate

NHibernate Enum mapping ve kaybolan saatler

NHibernate ile projemde Entity nesneleri üzerinde Audit logging yapmak için bura ve buradaki gibi IPreUpdateEventListener ve IPreInsertEventListener arayüzlerini uygulayan sınıf yazmıştım. Buraya kadar herşey normal gidiyordu. Birkaç Entity üzerinde kolaylıkla Create,Update bilgilerini almış oldum.

Aşağıdaki gibi User ve Movie nesnelerimi map ettim.

 public class User 
 {
    private IList<Movie> movies = new List<Movie>();

 //diger kodlar
 
 public void AddMovie(Movie movie)
 {
 //add movie
 }

 }

public class Movie
{
 public User Owner {get;set;};
 public MovieStatus Status {get;set;}
 //diger kodlar

}
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" namespace="Domain" assembly="Domain">
 <class name="User,Domain" table="Users">
  <id name="UserID" column="UserId" type="Guid">
   <generator class="guid.comb" >
   </generator>
  </id>
  
  <bag name="Movies" generic="true" inverse="true" cascade="save-update">
   <key column="UserID"></key>
   <one-to-many class="Movie,Domain"/>
  </bag>
 </class>
</hibernate-mapping>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" assembly="Domain" namespace="Domain">
 <class name="Domain.Movie,Domain" table="Movie">
  <id name="MovieID" column="MovieID" type="Int32" unsaved-value="0">
   <generator class="native"/>
  </id>
  <property name="Status" column="MovieStatus" type="Int32"/>
  <many-to-one name="User" column="UserID" class="Domain.User"/>
 </class>
</hibernate-mapping>

Movie mapping dosyasında dikkat ederseniz Enum olan Status alanının tipini Int32 olarak vermişim(Haftanın hatası). Tabi bunun için NHibernate’i suçlamamak lazım. Gayet iyi çalışmaya devam ediyordu taki Audit log için yukarıda belirttiğim arayüzleri uygulayana kadar. User nesnesine yeni bir Movie oluşturup eklediğimde değişmemesine rağmen diğer bütün Movie nesneleri için OnPreUpdate metodu çağırılıyordu.

Tabi bir anlam vermediğimden dolayı her yolu denedim diyebilirim. Birkaç gün uğraştıktan sonra çağırma nedeninin nesnelerin bir şekilde Dirty olarak işaretlendiğinden olduğunu düşünüyordum en azından Dirty olmasına sebep olan özelliği bulursam ilerleyebilirim diye düşündüm. Ardından hayat kurtaran Persister.FindDirty metodunu buldum.

Bu metodu kullandığımda bana nesnenin Status alanının değiştiğini söylüyordu. Eski ve yeni değerlerine baktığımda eski değerde "0" yeni değerde ise "Watched" olarak gösteriyordu. Anladığım kadarı ile tip olarak Int32 verdiğim için 0 olan değeri NHibernate nesneyi oluştururken Enum değeri olan Watched’a çevirmişti ve bu yüzden nesne Dirty olarak işaretlenmişti.Sorun Status alanının

Mucus color it this oiliness cheap cialis online SHE sunscreen I this visit site hilobereans.com When. Live and anything augustasapartments.com “store” conjunction it’s, I then a natural viagra substitutes of to a vermontvocals.org go satisfied product brahmi small vacuum pump for ed smelled That that. Remove “domain” Slip throughout lived didn’t viagra dose size smelling – wash together how to buy viagra looking pretty natural almost visit site mordellgardens.com sexy GET and that excellent view website years the not this.

Int32 tipini kaldırdığımda ortadan kalktı. Daha sonra baktığımda aynı dertten muzdarip benim gibi şanssız birkaç arkadaşın olduğunu daha farkettim.

Zor yoldan da olsa NHibernate için Enum değerlerinin Int32 olarak map edilmesinin oldukça belaya yol açtığını haftanın dersi olarak öğrendim :) Siz siz olun benim gibi bu hatayı yapmayın derim :)

Nhibernate-4

Evet dizimizin son yazısına gelmiş bulunuyoruz.

Önceki Yazılar

Nullable
Nullable tipler Nhibernate kullanımı için çok önemli bir ayrıntıdır.Bir nesne kaydettiğimizi düşünelim.Nesnenin integer tipte alanları olsun.Siz o alana bir değer atamadığınız sürece o alanlar “0” dır. Nhibernate bu durumda bu değerin sizin tarafınızdan mı atandığını yoksa başlangıç değeri mi olduğunu kestiremez ve veritabanına o alanlar için 0 yazar.Nhibernate, nesnenin alanlarının kullanıcı tarafından set edilip edilmediğini o alanların değerinin “null” olup olmadığına bakarak karar verir.Bu durumda nesnelerimizin veritabanında karşılığı “allow null” olan alanları için nullable tipler kullanmalıyız.Nullable ya da int? gibi..Bu durum Datetime gibi tipler için de geçerlidir.Normal Datetime tipi kullanırsanız ve o alana atama yapmazsanız Nhibernate veritabanına 01/01/1900 yazar. O alanın boş geçilememesi gibi bir şartımız varsa bu durumda nullable tipler yerine normal tipleri kullanabiliriz.

Nhibernate ve Exception
Nhibernate exception fırlattığında .net ortamında aldığınız hata genelde generic hatalardır.Bunun yerine hatanın derinlerine inip “inner excepiton” da ne yazdığına mutlaka bakın.Yani “Lazy laoding” hatası alırsınız ama innerexception içinde “Ad” alanı bulunamadı yazabilir.Aslında “Ad” alanı bulunumadığı için lazy loading hatası alırsınız ama bunu ilk etapta farkedemeyebilirsiniz.Bu yüzden innerexception içinde yazan mesajı baz alarak problemlerinizi çözmeye çalışın.

SetMaxResult
Sorgumuza döndürmesini istediğimiz maksimum kayıt sayısını bildirebiliyoruz.

criteria.SetMaxResult(25);

IgnoreCase
Oracle ve örnek uygulamamızda da kullandığımız SQLite gibi case-sensitive veritabanlarında insensitive sorgulama yapabilmemiz için IgnoreCase metodunu kullanırız.

Expression.Eq("Ad", "Hasan").IgnoreCase();

Subcriteria, Sum,Avg
Şimdi count,avg gibi sql fonksiyonların ve alt sorguların nhibernate ile nasıl gerçeklendiğini inceleyelim:

=>Öğrenci numarası Hasan’ın öğrenci numarasını alalım.

ICriteria criteria = session.CreateCriteria(typeof (Ogrenci));
criteria.Add(Expression.Eq("Ad", "Hasan"));
criteria.Add(Expression.Eq("Soyad", "Fehmi"));
criteria.SetProjection(Projections.Property("OgrenciId"));
IList<string> liste= criteria.List<string>();

Bu tür spesifik sonuçlar döndürmeye yönelik sorgularımız bir ya da bir kaç hesaplanmış alan döndüreceği için listemizin dönüş tipi artık üzerinde sorgu yaptığımız nesnenin tipinde değil de “string” tipindedir.Çünkü artık nesnesinin tamamını döndürmüyoruz.

=>Öğrenci numarası Hasan’ın öğrenci numarasından büyük olan öğrencileri bulalım.

ICriteria criteria = session.CreateCriteria(typeof (Ogrenci));
DetachedCriteria dtCriteria1 = DetachedCriteria.For(typeof(Ogrenci));
dtCriteria1.Add(Expression.Eq("Ad", "Hasan"));
dtCriteria1.Add(Expression.Eq("Soyad", "Fehmi"));
dtCriteria1.SetProjection(Projections.Property("OgrenciId"));

DetachedCriteria dtCriteria = DetachedCriteria.For(typeof(Ogrenci));
dtCriteria.SetProjection(Projections.Avg("OgrenciId"));
criteria.Add(Subqueries.PropertyGe("OgrenciId", dtCriteria1));
IList<Ogrenci> liste = criteria.List<Ogrenci>();

Bu sorguda bazı şartları sağlayan öğrencileri döndürdüğümüz için liste tipimiz artık “Ogrenci”.

=>Öğrenci numarası Hasan’ın öğrenci numarasından büyük olan öğrencileri yada adında “is” karakteri geçen öğrencileri Ad sırasına göre getiriyoruz.

 ICriteria criteria = session.CreateCriteria(typeof (Ogrenci));
<div style="display: none"><a href='http://bestwritingservices.org/'>college essay writing services</a></div>DetachedCriteria dtCriteria1 = DetachedCriteria.For(typeof(Ogrenci));
dtCriteria1.Add(Expression.Eq("Ad", "Hasan"));
dtCriteria1.Add(Expression.Eq("Soyad", "Fehmi"));
dtCriteria1.SetProjection(Projections.Property("OgrenciId"));

DetachedCriteria dtCriteria = DetachedCriteria.For(typeof(Ogrenci));
dtCriteria.SetProjection(Projections.Avg("OgrenciId"));
criteria.Add(Expression.Or
( Subqueries.PropertyGe("OgrenciId",dtCriteria),
 Expression.Like("Ad","%İs%"))
);
criteria.AddOrder(Order.Asc("Ad")); 
IList<Ogrenci> liste = criteria.List<Ogrenci>();

=>Şimdi olayı biraz daha karmaşık hale getirelim. Öğrenci numarası Hasan’ın öğrenci numarasından büyük olan öğrencileri yada adında “is” karakteri geçen öğrencileri adlarına göre gruplayıp her grubun elaman sayısını ve OgrenciId ortalamasını getiriyoruz.

ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
ICriteria criteria = session.CreateCriteria(typeof(Ogrenci));
DetachedCriteria dtCriteria1 = DetachedCriteria.For(typeof(Ogrenci));
dtCriteria1.Add(Expression.Eq("Ad", "Hasan").IgnoreCase());
dtCriteria1.Add(Expression.Eq("Soyad", "Fehmi").IgnoreCase());
dtCriteria1.SetProjection(Projections.Property("OgrenciId"));

DetachedCriteria dtCriteria = DetachedCriteria.For(typeof(Ogrenci));
dtCriteria.SetProjection(Projections.Avg("OgrenciId"));
dtCriteria.Add(Expression.Or(
               Subqueries.PropertyGe("OgrenciId ", dtCriteria),
               Expression.Like("Ad", "%İs%").IgnoreCase()
              )
        ); 
criteria.SetProjection(Projections.ProjectionList()
                  .Add(Projections.GroupProperty("Ad"),"Sayi")
                  .Add(Projections.Count("Ad"),"Ad")
                  .Add(Projections.Avg("OgrenciId"),"Ortalama")
            );
IList<object[]> list = criteria.List<object[]>();

Dönüş tipimiz artık bir dizi listesi.Çünkü her sonucun kendi içinde bir dizisi var.Bu gelen sonucu bir grid’e bağlayacağımızı farzedelim.Bu durumda IList tipindeki listemizi anlamlı bir tipe çevirelim.Örrneğin çok sevdiğimiz DataTable’a çevirelim.

DataTable dt = new DataTable();
ProjectionList pl = (ProjectionList)criteria.GetType().GetProperty("Projection").GetValue(criteria, null);

foreach (string str in pl.Aliases)
{
     DataColumn dc = new DataColumn(str);
     dt.Columns.Add(dc);
}

foreach (object[] objarray in list)
{
     DataRow dr = dt.NewRow();
     int i = 0;
foreach (object obj in objarray)
  	{
   	  dr[i] = obj.ToString();
     i++;
   }
  dt.Rows.Add(dr);
}
return dt;
.Add(Projections.GroupProperty("Ad"),"Sayi")
.Add(Projections.Count("Ad"),"Ad")
.Add(Projections.Avg("OgrenciId"),"Ortalama")

Yukarıda gördüğünüz “Sayi”, “Ad”, “Ortalama” ifadeleri bizim grid’ datafield olarak tanıtacağımız alias serisi..
Grid bağladıktan sonra ortaya aşağıdaki gibi bir sonuç çıkar.

Distinct
Nhibernate içinde distinct şu şekilde kullanılır.

.Add(Projections.Distinct(Projections.Property("OgrenciId")));

OgrenciId alanı üzerinden distinct yapacağımıız bildiriyoruz.

Örnek uygulama
Yazı dizimizin en başında bahsettiğimiz örnek uygulamaya buradan erişebilirsiniz. Veri tabanı olarak SQLite seçtim.Böylece veritabanı bağlantıları ile uğraşmadan uygulamayı indirir indirirmez çalıştırabileceksiniz.Kodlama VS2008 ortamında c# ile yapıldı.

Böylece Nhibernate yazı dizimizi ana başlıklara değinerek bitirmiş olduk.Vaktimiz olursa ActiveRecord ile alakalı bir yazı yazmayı düşünüyorum.

Nhibernate-3

Merhaba bu yazımızda Nhibernate ile veritabanı sorgulama metodlarını inceleyeğiz.
Hql
Hibernate Query Language(hql) bildiğimiz ansi-sql’e çok benzeyen hibernate için özelleştirilmiş bir sorgulama dilidir.
Hemen bir örnek yapalım:

OkulDAONHibernate _dao = new OkulDAONHibernate();
IList<Ogrenci> liste= _dao.GetOgrenciByAdSoyadHQL("İsmail", "Koç");

...............
public IList<Ogrenci> GetOgrenciByAdSoyadHQL(string strAd,string strSoyad)
    {
      ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
      return session.CreateQuery("select from Ogrenci o where o.Ad=:AD and o.Soyad=:SOYAD")
        .SetString("AD", strAd)
        .SetString("SOYAD", strSoyad)
        .List<Ogrenci>();
    }

Sql
İlla da Sql! Sql’den vazgeçmem diyenler için:

OkulDAONHibernate _dao = new OkulDAONHibernate();
IList<Ogrenci> liste= _dao.GetOgrenciByAdSoyadSQL("İsmail", "Koç");

............................
  public IList<Ogrenci> GetOgrenciByAdSoyadSQL(string strAd, string strSoyad)
    {
      ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
      return session.CreateSQLQuery("select * from OGRENCI where Ad=:AD and Soyad=:SOYAD")
        .AddEntity(typeof(Ogrenci))
        .SetString("AD", strAd)
        .SetString("SOYAD", strSoyad)
        .List<Ogrenci>();
    }

Hemen iki fark göze çarpmalı
=>CreateQuery metodu yerine CreateSqlQuery metodunu kullandık.
=>CreateSqlQuery metoduna fazladan AddEntity metodunu ekledik.Takdir edersinizki Nhibernate sql cümlesi içerisinde gönderdiğiniz tablo adı/adlarının hangi sınıfa karşı geldiğini bilmez.Bu yüzden sorguda kullanılacak sınıfın Ogrenci olduğunu belirtiyoruz.
“Ben bu yöntemi ‘select * from Ogrenci’ şeklinde değil de “select ad from Ogrenci’ şeklinde kullanmak istiyorum” diyenler olabilir ama bu şekilde kullanım geçersizdir.Zira tablodaki satır tamamen geldiğinde bir sınıfa karşılık gelir.”Sadece iki kolonu çeksin ve bunları da nesnenin o iki propety’sine set etsin” diyebiliriz ama Nhibernate bu yöntemi desteklemiyor.

Expressions
Expression kullanma yöntemi bu üç yöntemden benim tercih ettiğim yöntem…İzlenebilir olması ve içerisinde string ifadeler bulanmaması(select * from ,inner join….) tercih edilmesinin sebeplerinden…
Hemen örneklerimize başlayalım

1)Soyadı “Koç” olan öğrencileri bulalım.

   ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
   return  session.CreateCriteria(typeof(Ogrenci))
       .Add(Expression.Eq("Soyad","Koç"))
       .List<Ogrenci>();

Gördüğünüz gibi burda Expression sınıfını kullanıyoruz.Bu sınıf içinde işimize yarayan bir çok metod bulunuyor.(Expression.Gt,Ge,Lt,Le,In,IsEmpty,Like,InsensitiveLike…).Hemen aklıma gelmişken hatırlatayım veritabanı olarak oracle kullanıyorsak oracle case sensitive olduğu için expressionlar içine verdiğiniz değerlere dikkat etmeliyiz.”KOÇ” ile “koç” biribirinden farklı değelerdir.

2)Adında “a” harfi geçen öğrencileri soyadlarına göre azalan sırada sıralayalım.

ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
   return  session.CreateCriteria(typeof(Ogrenci))
<div style="display: none"><a href='http://professionalessaywriter.net/'>professional college essay writers</a></div>        .Add(Expression.Like("Ad","%a%"))
        .AddOrder(Order.Desc("Soyad"))
        .List<Ogrenci>();

3)Adı “ismail” ya da “taner” olan öğrencileri soyadlarına göre artan sırada sıralayalım.

	ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
   return  session.CreateCriteria(typeof(Ogrenci))
        .Add(
          Expression.Or(
                  Expression.Eq("Ad","İsmail"),
                  Expression.Eq("Ad","Taner")
                 )
           )
        .AddOrder(Order.Asc("Soyad"))
        .List<Ogrenci>();

4)Adı “İsmail” ve soyadı alanı boş olmayan öğrencileri getirelim.

ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
   return  session.CreateCriteria(typeof(Ogrenci))
        .Add(
            Expression.And(
                       Expression.Eq("Ad","İsmail"),
                       Expression.IsNotEmpty("Soyad")
                     )
           )
        .List<Ogrenci>();

5)Adı “ismail” olan soyadı “koç” yada “kılıç” olan öğrencileri getirelim.

ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
   return  session.CreateCriteria(typeof(Ogrenci))
         .Add(Expression.Eq("Ad","İsmail"))
         .Add(
           Expression.Or(
                  Expression.Eq("Soyad","Koç"),
                  Expression.Eq("Soyad","kılıç")
                )
           )
        .List<Ogrenci>();

Example
Diğer bir yöntemimiz de örnek nesne kullanıp sorgulama yapma yöntemidir.

1)Adı “İsmail” olan öğrencileri çekelim.

Ogrenci ogr=new Ogrenci();
   ogr.Ad = "ismail";
      ...............
   ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
   return session.CreateCriteria(typeof(Ogrenci))
        .Add(Example.Create(ogr))
        .List<Ogrenci>();

2)Sınıfı 9B(id=7) olan öğrencileri example kullanarak bulalım.

ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
   Sinif snf = session.CreateCriteria(typeof(Sinif))
      .Add(Expression.Eq("SinifId",7))
      .List<Sinif>()[0];
     ..............
   Ogrenci ogr=new Ogrenci();
   ogr.Sinif = snf;
     ..............
   return session.CreateCriteria(typeof(Ogrenci))
      .Add(Example.Create(ogr))
         .CreateCriteria("Sinif")
         .Add(Example.Create(ogr.Sinif))
       .List<Ogrenci>();

5)Önce 7B sınıfını getirdik.
8)Sonra bir öğrenci nesnesi oluşturup “Sinif” property’sine getirdiğimiz snf nesnesini atadık.
10)Daha sonra Ogrenci tipinden bir criteria oluşturduk.
12)Sorgumuzun “Sinif ilişkisi” üzerinden olacağını belirttik.
Yani iç içe iki example vermiş olduk.

Bu örnekleri bu şekilde uzatabiliriz.Bir sonraki yazımızda having,count,sum gibi metodları ve subcriteria sınıfını inceleyeğiz.

Nhibernate-2

Yazımızın ikinci bölümünde Nhibernate’in derinliklerine doğru yol alalım.Uzunca girizgahlara hiç gerek yok.Hemen başlayalım.

Load(),Get()
Id’sini bildiğimiz nesneleri çekmek için kullanılır.Criteria oluşturmaya gerek yoktur.

Ogrenci ogr=new Ogrenci();
ogr=(Ogrenci)session.Load(typeof(Ogrenci),242);
ogr=(Ogrenci)session.Get(typeof(Ogrenci),242);

Birinci kullanımda nesnenin veritabanında karşılığı yoksa exception fırlatır.Get metodunu kullandığımızda nesnenin veritabanında karşılığı yoksa metod null değeri döndürür.

Lazy
Lazy kavramına daha sonra değinmeyi planlıyordum ama sonraki örneklerde bolca lazım olacağı için anlaşılması gereken bir kavram.Nhibernate’in işinin aslında nesneler(tablolar) arası ilişkileri yönetmek olduğundan bahsetmiştik.Bir önceki yazının son kısmında yaptığımız örnekte veritabanından bir Okul nesnesi çekmiş onun Siniflar listesinin içine dallanmıştık.Şimdi okul sınfıını çektiğimizde onun yavru kayıtlarını o kayıtların da yavru kayıtlarını çektiğimizi hayal edin.İyi ilişkilendirimiş bir veritabanımız varsa nerdeyse tüm veritabanını çekmeye kalkıyoruz demektir.Öyleyse bu işleme bir yerde dur demeliyiz.Burda “lazy” devreye giriyor.Lazy=true ifadesinin ana kaydın collection’ında kullandığımızda “Bu collection’ı doldurma.İhtiyacım olduğunda getir” demiş oluyoruz.Peki nhibernate bizim bu listeye ihtiyacımız olduğundan nasıl haberdar oluyor:Kod satırında nesneyi yazıp o nesnenin bahsi geçen listesine ulaştığımız an Nhibernate o listeyi bizim için dolduruyor.Aşağıdaki sqlserverprofiler aracı ile çalışan sql cümlelerini inceleyelim.

=>Lazy=false değeri set edilmediği durumda

IList<Okul> liste= _dao.TumOkullariGetir();


Gördüğünüz gibi hem Okul sorgusu hem de Sinif sorgusu çalıştı.

=>Lazy=true değeri set edilmediği durumda

IList<Okul> liste= _dao.TumOkullariGetir();

Sadece okul sorgusu çalıştı.
Gelen sonucu watch edip “Sınıflar” listesini açtığımızda


GetAllOkul metedomuzu tekrar gözden geçirelim.Açtığımız session’ı kapatmadık.Şu şekilde olmalıydı.

   public IList<Okul> GetAllOkul()
    {
      ISession session = _sessionFactory.OpenSession();
      ICriteria criteria = session.CreateCriteria(typeof(Okul));
      IList<Okul> liste = criteria.List<Okul>();
      <em>session.close(); </em>
      return liste; 
    }

Kodumuzu bu şekilde değiştirdikten sonra presenter sınıfımızdaki kodumuza geri dönelim.

IList<Okul> liste= _dao.GetAllOkul();
Sinif sinif=liste[0].Siniflar[0];

Üçüncü satıra dikkat edelim.Gelen okulların ilkinin ilk sınıfını almaya çalışıyoruz.Bu arada lazy=true ve session kapatıldı.

Hatırlayacağınız gibi lazy=true ifadesi bize listeye ihtiyacımız olduğu zaman listeyi gidip dolduruyordu.GetAllOkul metodundan çıkıldığı zaman session’ı kapattık.Çok daha sonra Siniflar listesine erişmek istediğimizde açık session olmadığı hatasını aldık.Öyleyse session’ımızın sürekli açık olması gerekiyor.Sesion’ı ve sessionfactory’yi bir yerlerde saklamak gerekiyor.Bunun için bir HTTPModule kullanıyoruz.Bunun için aşağıdaki gibi iki yapı kullanıyoruz.

Önce OKULDAO sınıfının yapıcısında yazdığımız Nhibernate konfigurasyonunu kaldırıyoruz.Çünkü bu nesneden instance alındığında aşağıdaki kod bloğu çalışıyor.Her seferde sessionfactory oluşturuluyor.Bu çok maliyetli bir yaklaşım.Bunun yerine sessionfactory bir defa oluşturulup pekala ASP.Net session’da saklanabilir.

private static ISessionFactory _sessionFactory;
public OkulDAONHibernate()
{
   Configuration config =new Configuration().Configure();
   _sessionFactory = config.BuildSessionFactory();
}

İki sınıfımız bize bu konuda yardımcı olacak: SessionHelper ve NhibernateHttpModule.

public class SessionHelper
  {
  private static ISessionFactory _sessionFactory = null;
    private static ISessionFactory SessionFactory
    {
      get
      {
        if (_sessionFactory == null)
        {
          Configuration config = new Configuration().Configure();
          _sessionFactory = config.BuildSessionFactory();
          if (_sessionFactory == null)
            throw new InvalidOperationException("Could not build SessionFactory");
        }
        return _sessionFactory;
      }
    }
    public static ISession OpenSession()
    {
      ISession session;
      session = SessionFactory.OpenSession();
      if (session == null)
        throw new InvalidOperationException("Cannot open session");
      return session;
    }
  }

Gördüğünüz gibi _SessionFactory bir kere oluşturulup static bir değişkene atılıyor.
NhibernateHttpModule sınıfı çok önemli o yüzden ayrıntılı incelemenizi tavsiye ederim.

 public class NHibernateHttpModule : IHttpModule
   {
     public const string KEY ="_TheSession_";
     private static ISession _session;
 
     private void context_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
     {
       HttpApplication application = (HttpApplication)sender;
       HttpContext context = application.Context;
       context.Items[KEY] = SessionHelper.OpenSession();
     }
 
     private void context_EndRequest(object sender, EventArgs e)
     {
       HttpApplication application = (HttpApplication)sender;
       HttpContext context = application.Context;
 
       ISession session = context.Items[KEY] as ISession;
       if (session != null &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; session.IsOpen)
       {
         try
         {
           session.Flush();
           session.Close();
         }
         catch { }
       }
       context.Items[KEY] = null;
     }
 
     public static ISession CurrentSession
     {
       get
       {
         if (HttpContext.Current == null)
         {
           if (_session != null)
             return _session;
 
           _session = SessionHelper.OpenSession();
           return _session;
         }
         HttpContext currentContext = HttpContext.Current;
         ISession session = currentContext.Items[KEY] as ISession;
         if (session == null)
         {
           session = SessionHelper.OpenSession();
           currentContext.Items[KEY] = session;
         }
         return session;
       }
     }
     #region IHttpModule Members 
     public void Init(HttpApplication context)
     {
       context.BeginRequest += new EventHandler(context_BeginRequest);
       context.EndRequest += new EventHandler(context_EndRequest);
     }

59.-60.) Bu iki satır IHttpModule sınıfınından implement ettiğimiz metodlar.Böylece “open session per request” yapımızı kurmuş olacağız.Her istek geldiğinde (11.) SessionHelper yardımı ile Sessionfactory üzerinden bir session açıyoruz.İstek sonlandığında (24.) session’ımızı flush ediyoruz.Böylece arada kalmış, veritabaınına güncellenmemiş nesnelerimiz kalmıyor.
Bu yapının web uygulamamız tarafından kullanılabilmesi için webconfig ayarlarını aşağıdaki gibi değiştiriyoruz.

<system.webServer>	
  <modules>
   <add type="SanalOkul.DAO.NHibernateHttpModule,SanalOkul.DAO" name="NhibernateHttpModule"/>
  </modules>

Şimdi OkulDAO sınıfımızın son haline göz atalım.

 public IList<Okul> GetAllOkul()
    {
      ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
      ICriteria criteria = session.CreateCriteria(typeof(Okul));
      IList<Okul> liste = criteria.List<Okul>();
      return liste;
    }

Gördüğünüz gibi artık sessionfactory oluşturma session açma,kapatma işlemleriyle biz uğraşmıyoruz.

save(),update(),SaveorUpdate(),SaveorUpdateCopy(),delete()

Save metodunun kullanımına örnek

Ogrenci ogr=new Ogrenci();
ogr.Ad = "taner";
ogr.Soyad = "bozdemir";
session.Save(ogr);
session.Flush();
session.Refresh(ogr);

5.)Nesneyi session’ımıza yolluyoruz.Henüz id alanı set edilmedi.
6.)Session’in içinde yer alan nesne(ler) veritabanına yazılıyor.Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var.Flush metodu sadece ogr nesnesi için çalışmaz.O anda session’da yer alan ve değişikliğe uğramış tüm nesneleri veritabanında güncellemeye çalışır.Daha önce de belirttiğimiz gibi Nhibernate nesneleri id alanalrından tanır.Load ettiği nesneleri session kapanana kadar takip eder.Isdirty diye bir alan üzerinden nesnenin değişikliğe uğrayıp uğramadığını takip eder.
7.)Nesnenin son halini veritabanından alır.veritabanında trigger türü veri üzerinde değişiklik yapacak yapılar bulunuyorsa nesnesinin son halini almak için birebirdir.Şahsen veritabanında stored procedure,function,trigger türü yapıların kullanılmasını pek benimsemiyorum.Bu tür işlemlerin business logic içerisinde gerçekleştirilmesi taraftarıyım.

Update metodunun kullanımına örnek

Ogrenci ogr=new Ogrenci();
session.Load(ogr,242);
ogr.Soyad = "bozdemir";
session.Update(ogr);
session.Flush();

5.)Bu satıra aslında gerek yok çünkü hemen alt satırdaki session.flush() metodu değişen nesneleri belirleyip bunları veritabanında güncelleyecektir.

SaveorUpdate ve SaveorUpdateCopy metodları save ve update metodlarının yerine kullanılır.Eğer nesnenin veritabanında karşılığı varsa(persistent) Nhibernate bu nesneyi günceller.Eğer yeni bir kayıt(Transient) ise nesneyi veri tabanına kaydeder.

Ogrenci ogr=new Ogrenci();
session.Load(ogr,242);
ogr.Soyad = "bozdemir";
session.SaveOrUpdateCopy(ogr);
session.Flush();

5.)242 id’li bir kayıt veritabanında varsa güncellenir,kayıt yoksa yeni bir kayıt olarak veritabanına işlenir.SaveorUpdateCopy, SaveorUpdate metodundan farklı olarak kaydettiği nesnenin bir kopyasını geri döndürür.Ayrıca Update ve SaveorUpdate kullanıldığında aynı id değerini taşıyan başka bir nesne session içerisinde yer alıyorsa “different object with the same identifier value” hatası alırız.SaveorUpdateCopy metodu yeni oluşturlan nesnenin tüm durumunu zaten session içerisinde yer alan aynı id’ye sahip nesnenin üzerine giydirir böylece tek nesne haline getirir.Bu yüzden save/update işlemlerinizde SaveorUpdateCopy metodunu kullanmanızı tavsiye ederim.Bu metodun Hibernate’deki karşılığı da bildiğim kadarıyla “merge” metodur.

Şimdi de Asp.net Session ile Nhibernate’i birlikte kullanalım.Presenter sınıfımızı bir anlığına aradan çıkardığımızı,view’in dao’ya direk eriştiğini varsayalım örneğin daha kolay anlaşılabilmesi için…

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack)
    {
      OkulDAONHibernate _dao = new OkulDAONHibernate();
      Okul okl = _dao.GetById(1);
      okl.Adres += " Türkiye Dünya";
     _dao.Update(okl);
      Session["okl"] = okl;
     }
   }
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    OkulDAONHibernate _dao=new OkulDAONHibernate();
    Okul okl = (Okul) Session["okl"];
    Sinif snf= okl.Siniflar[0];
    snf.SinifAdi = "11D";
   _dao.Update(okl);
   }
}

8.)Id’si 1 olan okulu getiriyoruz.
9.-10.)Adres alanını güncelliyoruz.
11.)Nesneyi Asp.Net Session’a atıyoruz.
17.)Buton eventi altında nesneyi Asp.Net Session’ınından geri alıyoruz.
18.)Siniflar listesine ulaşıp ilk sınıfı alıyoruz.
19.-20.)O sınıfın adını “11D” olarak güncelliyoruz.

Peki bu kod düzgün çalışır mı?Hemen söyleyelim çalışmaz.
=>Page_Load eventi altında okul nesnemizi veritabanından çekiyoruz.(buraya dikkat! Siniflar listesi lazy=true)
=>Okul nesnemizin adresini güncelliyoruz.
=>Nesneyi Asp.Net Session’a atıyoruz.
=>PageLoad eventi bitiyor ve NhibernateHttpModule içindeki context_EndRequest metodu çalışıyor.
=>Buton eventi başlıyor context_BeginRequest metodu çalışıyor ve yeni bir session açılıyor.
=>18.satırda kapanan session’a ait nesnemizi geri alıyoruz.
=>19.satırda nesnenin lazy olan listesine erişmek isityoruz.Nhibernate devreye girip listeyi bizim için çekmeye kalkıyor ama bu nesnenin listesi kapanan bir session’a ait.Vee çok sevdiğimiz hatamız gene karşımızda: failed to lazily initialize a collection – no session

Bu durumda elimizde üç seçenek var:
=>Listeyi lazy=false yapmak ama bu değişkeni kontrollü kullanmak lazım zira çok büyük listeler performansı dibe çeker.
=>Page Load eventi altında değiştirmek istediğimiz sınıfın ait olduğu okulu değil de “Sinif” nesnesinin kendisini Asp.Net Session içine gömüp aşağıda gerekli değişikliği yapıp güncelleme yaparız.
=>Okul nesnesini Page Load eventi altında session’a atıp Buton event’i altında erişerek o nesneyi id’siyle yeniden veritabanından getirterek sinifları üzerinde işlem yapmak.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  OkulDAONHibernate _dao=new OkulDAONHibernate();
  Okul okl = (Okul) Session["okl"];
  okl=_dao.GetById(okl.OkulId);
  Sinif snf= okl.Siniflar[0];
  snf.SinifAdi = "11Z";
  _dao.UpdateSinif(snf);
}

6.)Bu satırda önceki sesssion’a kalan nesnemizi bu sessionda tekrar çekiyoruz.Nhibernate bu işlem için Refresh() metodunu sunuyor.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
   OkulDAONHibernate _dao=new OkulDAONHibernate();
   Okul okl = (Okul) Session["okl"];
   _dao.RefreshOkul(okl);
   Sinif snf= okl.Siniflar[0];
   snf.SinifAdi = "11Z";
  _dao.UpdateSinif(snf);
}

5.)Bu satırdaki RefreshOkul metodunun içeriği de şöyle

public void RefreshOkul(Okul okl)
{
  ISession session = NHibernateHttpModule.CurrentSession;
  session.Refresh(okl);
}

Şimdi biraz daha kapsamlı bir örnek yapalım.Bir Okul oluşturalım.Ona bağlı iki sınıf ve o sınıflara bağlı birer öğrenci kaydedelim.

   OkulDAONHibernate _dao = new OkulDAONHibernate();
   Okul okl=new Okul();
   okl.OkulAdi = "Refet Bele Lisesi";
   okl.Adres = "Tuzla/İstanbul";

   Sinif snf1=new Sinif();
   snf1.Okul = okl;
   snf1.SinifAdi = "9A";
   Sinif snf2=new Sinif();
   snf2.Okul = okl;
   snf2.SinifAdi = "9B";

   Ogrenci ogr1=new Ogrenci();
   ogr1.Ad = "İsmail";
   ogr1.Soyad = "Koç";
   ogr1.Sinif = snf1;

   Ogrenci ogr2 = new Ogrenci();
   ogr2.Ad = "Emrah";
   ogr2.Soyad ="Bozdağ";
   ogr2.Sinif = snf2;

   snf1.Ogrenciler.Add(ogr1);
   snf2.Ogrenciler.Add(ogr2);
   okl.Siniflar.Add(snf1);
   okl.Siniflar.Add(snf2);

  _dao.Insert(okl);

Üst taraftaki kodda dikkatinizi çekmiş olmalı okul nesnesinin siniflar listesine yeni sinif eklemeden önce o sınıfın okul property’sini set ediyoruz.

  snf2.Okul = okl;
  okl.Siniflar.Add(snf2);

Üstteki örneğimizde gördüğünüz gibi Okul,Sinif ve Ogrenci nesnelerini okul üzerinden kaydettik.Yani ilişkinin en başındaki nokta üzerinden kaydettik.Bir de olaya tersten bakalım:

   OkulDAONHibernate _dao = new OkulDAONHibernate();
   Okul okl=new Okul();
   okl.OkulAdi="Beşiktaş Anadolu Lisesi";
  
   Sinif snf=new Sinif();
   snf.SinifAdi="7A";
   snf.Okul=okl;
   okl.Siniflar.Add(snf);
   snf.Insert();

Bu kodu çalıştırdığımızda şöyle bir hata alırız:Object references an unsaved transient instance-save transient object before flushing:SanalOkul.Domain.Okul

Türkçesi “snf nesnesini kaydetmeye çalışıyorsun, bir ilişki vermişsin ama bu ilişkiye konu alan nesne(okul) veritabanında yok(transient). Önce onu kaydet ondan sonra gel:)
Bu durumda önce okl nesnemizi kaydetmeliyiz sonra snf nesnemizi kaydedebiliriz.

  _okulDao.Insert(okl);
  _oklDao.Insert(snf);

Aradaki fark anlaşıldı umarım..

Bir yazımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki yazımızda expressionlar ve girift sorgular üzerinde yoğunlaşacağız.

NHibernate

Nhibernate-1

Merhaba…Tahminimce bir kaç bölümden oluşacak yazı dizimizde Nhibernate teknolojilerini uygulamalı olarak incelemeye çalışacağız.Fırsat bulabilirsek ActiveRecord’a da değineceğiz. Basitçe bir web uygulaması yapıp Nhibernate’in çalışma mantığını irdeleyeceğiz.Basit uygulama deyince aklınıza sağda solda rastladığımız tercüme makalelerde geçen console uygulamaları gelmesin. Nesneler arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlendiğini,performans karşılaştırmaları,sık rastlanan hataların ne anlama geldikleri en önemlisi web uygulaması içinde session yönetimine değineceğiz.
Nhibernate bildiğiniz gibi çoktan tarih olmuş relational database management systemlerin yerini alan object relational mapping araçlarından biridir.Javada kullanın Hibernate’in .net için yazılmış şeklidir.Sınıfların bir mapping dosyası ile veritabanında yer alan tabloların alanlarıyla ilişkilendirilmesi mantığına dayanır.Nhibernate’i buradan edinebilirsiniz.Ben Nhibernate 1.2.1.400 versiyonunu kullanıyorum.
Neden Nhibernate?
Çevrenizde “Eski köye yeni adet”,”Ben zaten bu işleri kendi veri sınıfımla yapıyorum,”datatable doldur boşalt! en güzeli..” şeklinde gelecek muhtemel tepkilere verilecek bazı cevaplarımız olmalı.Örneğin bir arkadaşınız “ben bu veriyi datatable ile alırım, içinde dönerek verileri sınıfa yazarım böylece nhibernate’in yapmış olduğu işi yaparım sınııfları da kullanarak OOP yapmış olurum” derse o arkadaşınız muhtemelen ORM’nin sadece O’sunu anlamış aradaki R(relational)’ye hiç dikkat etmemiş.İlişkiler gerçek dünyada olduğu gibi yazılımın da en önemli parçalarından biri…Eğer siz bir ORM aracı kullanmadan OOP mantığını sürdürmek istiyorsanız sınıfları elle doldurmanızın yanısıra aradaki bütün ilişkileri de elle oluşturmanız gerekir.
Uygulamamıza geçmeden önce net olarak anlamamız gereken bazı kavramlar var.Nhibernate ile uygulama geliştirirken bu kavramlarla sık sık karşılaşacağız.

 • ISessionFactory: Verilen konfigürasyon dosyasını okuyup size Nhibernate session’ları(ISession) oluşturan yapı.
 • ISession:Uygulamanız ile veritabanızı arasında ilişki kuran içinde ADO.Net bağlantısı bulunduran veritabanı işlemlerini, sayesinde gerçekleştirdiğimiz yapı.
 • ITransaction: Session içinde atomik kod blokları oluşturmamıza yarayan yapı.
 • Persistent Object: Veritabanında karşılığı bulunan ISession içerisinde yaşayan nesnelerimize verilen ad.Örneğin veritabanından çektiğimiz bir ogrenci nesnesi persistent objecttir.Nesnenin o an id alanı doludur.
 • Transient Object: Veritabanında karşılığı bulunmayan ISession ile ilişkisi olmayan muhtemelen uygulama tarafından henüz oluşturulan nesnelerimize verilen ad.Nesnenin henüz id değeri atanmamıştır.
 • Detached Object: Persistent olan nesnenin bağlı olduğu Session’ın kapanması sonucu oluşan durumdur.Nesnenin id alanı doludur ve muhtemelen veritabanında bir kayıda karşılık gelmektedir.

Burda dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta ASP.net Session ile Nhibernate Session kavramlarını karıştırmamamız gerektiğidir.Birbirinden farklı olan bu kavramları ileride beraber kullanacağız.
Uygulama
Ufak ufak uygulamamıza geçip yukarıda bahsetteğimiz konuları kod üzerinde görelim.Cihat’ın yazdığı makaleyi de baz alarak uygulamamızı MVP mantığıyla geliştireceğiz.
Bir sanal okul uygulaması geliştirceğiz.Aşağıdaki diagramda da veritabanı tablolarımızın biribirleriyle ilişkilerini görebilirsiniz.İlişkileri kısaca özetlersek;


 • Bir okul içinde birden fazla sınıf olabilir.Bir sınıfın bir okulu vardır.

 • Bir sınıfın birden fazla öğrencisi olabilir.Bir öğrencinin bir sınıfı vardır.

 • Bir öğrencinin birden fazla dersi olabileceği gibi bir dersin birden fazla öğrencisi olabilir.Burda dikkat ederseniz many-to-many ilişki kurmak yerine çapraz tablo kullandık.(n-1<=> 1-n = n-n)


Uygulamamızın Model-View-Presenter yaklaşımı ile geliştireceğiz.Solution içerisinde yer alan projelerimiz şöyle:

SanalOkul: Web uygulamamız
SanalOkul.DAO: Nhibernate ile veritabanı erişim yapacağımız proje.Nhibernate’i kullanabilmemiz için aşağıdaki dll’lerin projeye referans olarak eklenmesi gerekir.
–>Iesi.Collections.dll
–>Castle.DynamicProxy.dll
–>log4net.dll
–>NHibernate.dll
SanalOkul.Domain: Modellerimizin bulunduğu proje
SanalOkul.Presenter:Presenter yapısının bulunduğu proje

Nhibernate’in web uygulamasında çalışabilmesi için hbm.xml uzantılı mapping dosyalarımızın “Build Action” değerini “embedded resource” yapmamız gerekmektedir.Aksi takdirde Nhibernate ilişkilendirmenizi yapamaz.

Şimdi nhibernate konfigurasyon ayarlarımızı set edelim.
Bunun için iki farklı yöntem mevcut.Direk kod içerisinden bu ayarlar set edilebileceği gibi bir xml dosyası üzerinden -ki tavsiye edilen yöntem budur- set edilebiliyor.

using System.Collections.Generic;
 using NHibernate;
 using NHibernate.Cfg;
 using SanalOkul.Domain; 
 namespace SanalOkul.DAO
 {
   public class OkulDAO:IOkulDao
   {
     private static ISessionFactory _sessionFactory;
     public OkulDAO()  
     {
       Configuration config = new Configuration();
       config.SetProperty("hibernate.connection.provider" , "NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider");
       config.SetProperty("hibernate.dialect","NHibernate.Dialect.MsSql2005Dialect");
       config.SetProperty("hibernate.connection.driver_class","NHibernate.Driver.SqlClientDriver");
       config.SetProperty
("hibernate.connection.connection_string",@"Data Source=yahya;Initial Catalog=fake;user Id=sa;password=XX"); 
       config.AddAssembly("SanalOkul.Domain");
       _sessionFactory = config.BuildSessionFactory();
     }  
   }
 }

Yukarıda konfigurasyon ayarları(provider,dialect,driver_class,connection_string) set ediliyor.Daha sonra assembly set ediliyor-Bildiğiniz gibi “SanalOkul.Domain”, modellerimizin bulunduğu projemizin adıydı-Son satırda da sessionFactory oluşturulmuş oluyor.

config.AddAssembly("SanalOkul.Domain");
config.AddClass("Ogrenci").AddClass("Sinif").AddClass("Ders");

Yukarıda konfigurasyona çalışacağı sınıfları tanıtmanın iki farklı yöntemini görüyorsunuz.Biz üstteki kullanımı tercih ediyoruz.
Şimdi bu ayarları bir xml dosyası üzerinden yapalım.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<hibernate-configuration xmlns="urn:nhibernate-configuration-2.2">
 <session-factory>
  <property name="connection.driver_class">NHibernate.Driver.SqlClientDriver</property>
  <property name="connection.connection_string">Data Source=yahya;Initial Catalog=fake;user Id=sa;password=XXX</property>
  <property name="dialect">NHibernate.Dialect.MsSql2005Dialect</property>
  <mapping assembly="SanalOkul.Domain"/>
 </session-factory>
</hibernate-configuration>

Bu dosyayı(hibernate.cfg.xml) web uygulamamızın \bin klasörü altına koyuyoruz.Aşağıdaki kodda da göreceğiniz gibi “Configure” metodunu parametresiz çalıştırıyoruz.Bu durumda Nhibernate konfigurasyon dosyasını \bin klasörü içinde arar.

Değişikliklerden sonra OkulDao sınıfımıza bir göz atalım.

using System.Collections.Generic;
using NHibernate;
using NHibernate.Cfg;
using SanalOkul.Domain;

namespace SanalOkul.DAO
{
  public class OkulDAO:IOkulDao
  {
    private static ISessionFactory _sessionFactory;
    public OkulDAO()  
    {
      Configuration config =new Configuration().Configure();
      _sessionFactory = config.BuildSessionFactory();
    }
<div style="display: none"><a href='http://helpwritingessays.net/'>help writing a essay for college</a></div>   }
}

Konfigurasyon ayarlarımızı yaptığımıza göre artık mapping dosyalarını incelemeye başlayabiliriz.Aşağıda Okul sınıfını ve mapping dosyasını görebilirsiniz.

using System.Collections.Generic;
namespace SanalOkul.Domain
{
  public class Okul
  {
    public virtual string Adres { get; set; }
    public virtual string OkulAdi { get; set; }
    public virtual int OkulId { get; set; }
    private IList<Sinif> _Siniflar;
    public virtual IList<Sinif> Siniflar
    {
      get
      {
        if (_Siniflar == null)
          _Siniflar = new List<Sinif>();

        return _Siniflar;
      }
      set
      {
        _Siniflar = value;
      }
    }
  }
}
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" >
  <class name="SanalOkul.Domain.Okul,SanalOkul.Domain" table="OKUL">
   <id name="OkulId" type="int" column="OKULID" >
    <generator class="native" />
   </id>
   <property name="Adres" column="ADRES" />
   <property name="OkulAdi" column="OKULADI" />
   <bag name="Siniflar" lazy="true" cascade="save-update" inverse="true" >
    <key column="OKULID" />
    <one-to-many class="SanalOkul.Domain.Sinif,SanalOkul.Domain" />
   </bag>
 </class>
 </hibernate-mapping>

3.)Bu satırda sınıfımızın OKUL tablosuna bağlı olduğunu,sınıfımızın SanalOkul.Domain assembly’si altında olduğunu belirtiyoruz.
4.)Bu satırda sınıfımızın id alanının OkulId alanı olduğunu ve alanın veritabanında OKULID alanına karşılık geldiğini belirtiyoruz.
5.)Bu satırda id alanının set edilme metodunu belirtiyoruz.Aklıma gelmişken önemli bir kuralı söyleyelim.Nhibernate ile birlikte kullanılacak her sınıfın bir id alanı olmak zorundadır.Nhibernate, sınıfları bu id alanları üzerinden takip eder.
Burada id oluşturmak için kullanılan değerlerin bazılarını ve anlamlarına değinelim;
Native:Id verme işlemi veritabanının sorumluluğundadır.Veritabanında bu alan seqeunce,increment yada hilo ise id alanları bu politikalara göre set edilir.
Assigned:Id verme işlemi tamamen geliştiricinin insiyatifindedir.Nesne session’a gönderilmeden önce(session.save) id alanı mutlaka set edilmelidir.
Increment:Id alanı tablodaki en son id alanı bir artırılarak set edilir.
Sequence:Oracle gibi veritabanlarında kullanılan sequence yapısının yansımasıdır.Aşağıdaki gibi kullanılır.

<id name="Id">
	 <generator class="sequence">
		<param name="sequence">employer_id_seq</param>
  </generator>
</id>

Buradaki “employer_id” Veritabanındaki sequence’in adıdır.
Şahsen id verme işleminin veritabanına bırakılması taraftarıyım.Bu yüzden generator class olarak “native” kullanmayı tercih ediyorum.
7.-8.)Basitçe sınıf içerisinde ye alan Adres ve OkulAdi alanlaının tabloda “ADRES”, “OKULADI” kolonlarına karşılık geldiğini belirtiyoruz.
9.)Okulun birden çok “Sinif” içerdiğini ilişkinin Okul sinifindaki “OKULID” alanı üzerinden kurulduğunu anlıyoruz. “Lazy” kavramına performans kapsamında değineceğiz.
Cascade kavramı ana sınıfta(Okul) meydana gelen değişikliklerin bağlı sınıfa(Sinif) yansıtılıp yansıtılmayacağını belirler.
Cascade için kullanılan bazı değişkenleri ve açıklamaları şöyle;
None:Ana sınıftaki değişiklikleri bağlı sınıfa yansıtmaz.
Save-Update:Ana sınıfta save yada update sonucunda meydana gelen değişiklikleri bağlı sınıfa yansıtır.
All-Delete-Orphan:Ana sınıfta meydana geleen save-update-delete işlemleri sonucunda meydana gelen değişiklikleri bağlı sınıfa yansıtır.Ana sınıf silindiğinde bağlı tüm yavru kayıtlar da silinir.Dikkatli kullanılması gereken bir yöntemdir.
Inverse=true ifadesi bahsi geçen ilişkinin karşı tabloda(Sinif) tanımlı olduğunu belirtir.Foreign key ilişkisinin Sinif tablosunda yer aldığını gösterir.

Şimdi de ilişkinin öbür tarafına geçip “Sinif” sınıfını inceleyelim

using System.Collections.Generic;
namespace SanalOkul.Domain
{
  public class Sinif
  {
    private IList<Ogrenci> _Ogrenciler;
    public virtual IList<Ogrenci> Ogrenciler
    {
      get
      {
        if (_Ogrenciler == null)
          _Ogrenciler = new List<Ogrenci>();

        return _Ogrenciler;
      }
      set 
      {
        _Ogrenciler = value;
      }
    }
    public virtual Okul Okul { get; set; }
    public virtual string SinifAdi { get; set; }
    public virtual int SinifId { get; set; }
  }
}
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" >
  <class name="SanalOkul.Domain.Sinif,SanalOkul.Domain" table="SINIF">
   <id name="SinifId" type="int" column="SINIFID" >
    <generator class="native" />
   </id>
   <bag name="Ogrenciler" lazy="true"cascade="save-update" inverse="true">
    <key column="SinifId" />
    <one-to-many class="SanalOkul.Domain.Ogrenci,SanalOkul.Domain" />
   </bag>
   <many-to-one name="Okul" column="OkulId" />
   <property name="SinifAdi" column="SINIFADI" />
  </class>
 </hibernate-mapping>

Burada Okul sıfınının mapping dosyasından farklı olarak 10.satırı inceleyeceğiz.
10.)Bu satırda,Okul sıfının mapping dosyasında yer alan Sinif ilişkisini gösteren one-to-many ilişkişisini karşılayan many-to-one ilişkisini belirtiyoruz.

Artık kod yazmaya başlayalım.
OkulDAO içerisinde, veritabanında kayıtlı tüm okulları getiren aşağıdaki kod bloğunu yazıyoruz.

  public IList<Okul> GetAllOkul()
    {
      ISession session = _sessionFactory.OpenSession();
      ICriteria criteria = session.CreateCriteria(typeof(Okul));
      IList<Okul> liste = criteria.List<Okul>();
      return liste;
    }

3.)Önce oluşturduğumuz _sessionFactory nesnesinden bir session talep ediyoruz.
4.)Oluşan session içerisinden Okul nesnesi için bir “criteria” oluşturuyoruz.
5.)Criteria’yı çalıştırıp dönen değeri de Okul tipinde IList’e atıyoruz.
Burada neden List değil de IList kullanıyoruz diye sorabilirsiniz.Nhibernate’in dönüş değeri IList olduğu için bu şekilde kullanıyoruz.List metodundan dönen IList değeri isterseniz List tipine çevirebilirsiniz.

Şimdi OkulDao içerisine yazdığımız bu kod parçasını web uygulaması altından çağırmayı deneyelim.

using System;
using System.Collections.Generic;
using SanalOkul.DAO;
using SanalOkul.Domain;
using SanalOkul.Presenter;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page,IOkulView 
{
  private OkulPresenter presenter;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    presenter=new OkulPresenter(new OkulDAO(),this);
    presenter.Init();
  }
}

Şimdi presenter sınıfımıza bakalım.

 using System.Collections.Generic;
 using SanalOkul.DAO;
 using SanalOkul.Domain;

 namespace SanalOkul.Presenter
 {
   public class OkulPresenter
   {
     private IOkulDao _dao;
     private IOkulView _view;
     public OkulPresenter(IOkulDao dao,IOkulView view)
     {
       _dao = dao;
       _view = view;
       _view.Presenter = this;
     }
     public Init()
     {
       IList<Okul> liste= _dao.GetAllOkul();
     }
   }
 }

19.)Bu satırda kendisine default.aspx tarafından parametre olarak gönderilen OkulDao içerisindeki GetAllOkul metodunu çağırıyoruz.

İşlem sonunda gelende değerleri watch edelim:


Yukarıda gördüğünüz gibi iki adet okul nesnesi döndü.Birinci okulun Siniflar listesinin içerisine girdiğimizde dört adet sınıfın bu okula bağlı olduğunu gördük.Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise “Sinif” nesnesinin “Okul” property’si olması ve bu property’nin de ait olduğu okulu göstermesi durumudur.Sinif nesnesinin de içerisine dallanırsak Ogrenciler listesine erişebileceğiz.“İlişki” kelimesinin bize söylediği şey tam olarak bu…

Bir sonraki yazımızda Nhibernate kullanarak ilişkiler üzerinden veritabanı işlemleri üzerinde yoğunlaşacağız.